2017 Results

 

2017 NADBL Finals (9-24-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  149.4  150.4  299.8   
Jen Scanlon  1.5K Open  143.6  143.7  287.3   
Kyle Cosselman  1.5K Open  142.4  141.2  283.6   
DB Addicts Big Z  2.5K Open  151.3  151.2  302.5   
Claude Boucher  2.5K Open  151.2  151.1  302.3   
Daniel Foulkrod  2.5K Open  150.4  150.1  300.5   
Jodie Allport  WooferCooker 1  153.1  153.0  306.1   
Jason James  WooferCooker 1  143.2  142.8  286.0   
Ron Ranalli  WooferCooker 2  154.0  154.1  308.1   
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.9  152.0  303.9   
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  150.0  150.3  300.3   
Jonathan Ali (Izzy)  WooferCooker 2  145.8  145.3  291.1   
Jason Ceklarz  Trunk 1  142.6  142.8  285.4   
Chris Wrobel  Trunk 2  151.0  150.7  301.7   
Bridget Esenwine  Trunk 2  147.2  147.3  294.5   
Kenny Peppin  Trunk 2  145.6  145.6  291.2   
Lewis Brood  WooferCooker Pro 1  153.6  153.8  307.4   
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.9  153.3  306.2   
DB Addicts Pigeon Toad  WooferCooker Pro 2  155.5  154.4  309.9   
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  149.8  149.5  299.3   
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  155.2  155.3  310.5   
Team Alphard/Monster/Gina  Pro No Wall  153.0  153.0  306.0   
Mike Newcomb  Pro No Wall  150.0  149.4  299.4   
Allen Densten  Pro No Wall  143.0  142.7  285.7   
Chris Sauve  Pro 1  151.5  151.3  302.8   
Barry Mordkowitz  Pro 1  133.0  133.9  266.9   
Steve Griffin  Pro 2  159.8  159.8  319.6   
Jon Lozon  Pro 2  157.1  157.1  314.2   
Daryl McCoy  Pro Elite  154.3  156.1  310.4   
           
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  123.29  126.68  249.97   
Kenny Peppin  BassBrawlin 250  121.37  128.59  249.96   
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 250  123.34  121.46  244.80   
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.68  130.29  Tie Breaker - 129.84   
Zamir Khan   BassBrawlin 260  129.89  130.08  Tie Breaker - 129.44   
Bridget Esenwine  BassBrawlin 260  129.31  130.33  259.64   
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.78  130.35  260.13   
Team Alphard/Monster/Gina  BassBrawlin 280  139.79  140.20  279.99   
James Hutchison  BassBrawlin 280  139.91  140.07  279.98   
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.92  139.93  279.85   
Ron Ranalli  BassBrawlin 280  129.35  140.45  279.80   
Lee Taylor  BassBrawlin 300 149.30  150.51  299.81   
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 300  146.08  150.82  296.90   
Kris Brown  BassBrawlin 300  146.40  146.36  292.76   
Jon Lozon  BassBrawlin 310  153.44  155.60  309.04   
Daryl McCoy  BassBrawlin 320  156.17  155.91  312.08   

 

 

Hyannis Double 2x - The Sequel (9-10-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jason Ceklarz Trunk 1 143.5 143.5 287.0 20
Scott Swanson WooferCooker Pro 1 148.7 148.5 297.2 20
Tracy Johnson Pro No Wall 155.3 155.4 310.7 20
Mike Newcomb Pro No Wall 151.1 151.0 302.1 16
Steve Griffin Pro 2 159.9 160.2 320.1 16
           
Scott Swanson BassBrawlin 280 139.97 139.99 279.96 20
Steve Young Jr. BassBrawlin 280 139.52 140.32 279.84 16
Tracy Johnson Sr. BassBrawlin 310 153.29 --- 153.29 20

 

 

Hyannis Double 2x - Part 1(9-10-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  149.6  148.3  297.9  20 
Steve Santos  Rookie  144.7  144.6  289.3  Non Member 
Pete Schultz  1.5K Open  144.9  145.0  289.9  Non Member 
David Czubyk  1.5K Open  141.5  143.0  284.5  Non Member 
Jodie Gilstrap  2.5K Open  144.2  144.1  288.3  Non Member 
DJ Massive 617  2.5K Open  143.7  143.0  286.7  Non Member 
Brian Love  WooferCooker 2  151.5  151.3  302.8  Non Member 
Mike Schultz  WooferCooker 2  148.8  149.1  297.9  Non Member 
Jason Ceklarz  Trunk 1  143.5  143.5  287.0  20 
Scott Swanson  WooferCooker Pro 1  148.7  148.4  297.1  20 
Tracy Johnson Sr. Pro No Wall 155.4 155.4 310.8 20
Mike Newcomb Pro No Wall 150.7 151.4 302.1 16
Keith Fafard  Pro 1  157.0  157.8  314.8  Non Member 
Mike Gladu  Pro 2  160.4  160.6  321.0  Non Member 
Steve Griffin  Pro 2  159.9  160.2  320.1  16 
           
Pete Schultz  BassBrawlin 260  129.43  129.77  259.20  Non Member 
Scott Swanson  BassBrawlin 280  139.97  139.99  279.96  20 
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.52  140.32  279.84  16 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 310  153.29  ---  153.29  20 

 

 

Great American/Canadian Points Race #5(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeff Robbins WooferCooker 2 151.6 151.1 302.7 10
Chris Wrobel Trunk 2 151.3 150.3 301.6 10
Big Dave Truck Pro 2 142.0 141.9 283.9 10
Big Dave CRX Pro Elite 152.7 152.7 305.4 10
           
Big Dave Truck BassBrawlin 260 129.94 130.06 260.00 10
Big Dave CRX BassBrawlin 280 139.86 140.16 280.02 10

 

 

Great American/Canadian Points Race #4(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1  151.0  302.1  10 
Chris Wrobel  Trunk 2  151.2  150.3  301.5  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  154.8  149.3  304.1  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.9  141.9  283.8 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7  152.6  305.3  10
           
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.85  130.12  259.97  10 
Chad Soper  BassBrawlin 260  129.76  130.10  259.86 
Big Dave Truck  BassBrawlin 280  139.87  140.04  279.91  10 

 

 

Great American/Canadian Points Race #3(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper  2.5K Open  145.0  145.0  290.0  10 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1  151.1  302.2  10 
Chris Wrobel  Trunk 2  151.0  151.1  302.1  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  151.3  150.5  301.8  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.9  141.8  283.7 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.6  152.7  305.3  10 
           
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.47  130.51  259.98  10 
Jesse Vanleuven  BassBrawlin 280  139.79  140.12  279.91  10 
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.76  140.07  279.83 
Chad Soper  BassBrawlin 280  139.85  139.92  279.77 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.90  139.72  279.62 

 

 

Great American/Canadian Points Race #2(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper  2.5K Open  145.1  145.1  290.2  10 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.9  150.9  301.8  10 
Chris Wrobel  Trunk2  151.0  147.8  298.8  10 
Chris Sauve  Pro 1  151.4  151.1  302.5  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  157.7  156.0  313.7  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.3  141.2  282.5 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7  152.7  305.4  10 
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  120.33  ---  120.33  10 
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.74  130.21  259.95  10 
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.79  140.14  279.93  10 
Jesse Vanleuvan  BassBrawlin 280  139.87  140.04  279.91 
Chris Sauve  BassBrawlin 280  138.87  140.99  279.86 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.78  140.28  280.06  7

 

 

Great American/Canadian Points Race #1(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper  2.5K Open  145.2  145.1  290.3  10 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.0  150.8  301.8  10 
Chris Wrobel  Trunk 2  151.2  151.6  302.8  10 
Team Alphard/Monster Gina  Pro No Wall  151.0  151.0  302.0  10 
Chris Sauve  Pro 1  151.3  150.6  301.9  10 
Jeremy Smithers  Pro 2  150.0  157.1  307.1  10 
Big Dave Truck  Pro 2  141.2  141.2  282.4 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.8  152.7  305.5  10 
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  121.85  ---  121.85  10 
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.77  130.20  259.97  10 
Chad Soper  BassBrawlin 260  129.25  130.35  259.60 
Jesse Vanleuven  BassBrawlin 280  140.00  139.99  279.99  10 
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.52  140.44  279.96 
Chris Sauve  BassBrawlin 280  139.86  139.96  279.82 
Team Alphard/Monster Gina  BassBrawlin 280  140.00  140.13  280.13 

 

 

Summer Showdown 1x(9-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Andrew Koobeer  Rookie  140.8  142.1  282.9  Non Member 
Rich Yeung  1.5K Open  143.7  143.4  287.1  Non Member 
Jasmeet Brar  1.5K Open  137.1  139.1  276.2  Non Member 
Raman Dhillon  WooferCooker 1  145.8  145.7  291.5  Non Member 
Nick Bennardo  WooferCooker 1  143.9  143.7  287.6  Non Member 
Ricardo  WooferCooker 1  138.0  138.2  276.2  Non Member 
Droptec   WooferCooker 2  148.8  147.8  296.6  Non Member 
Jonathan Ali(Izzy)  WooferCooker 2  145.5  145.0  290.5 
Ernesto Commisso  WooferCooker 2  144.9  145.3  290.2  Non Member 
Darin Mahadeo  WooferCooker 2  142.7  144.0  286.7  Non Member 
Anthony J.  Trunk 1  136.2  134.6  270.8  Non Member 
Resham  Trunk 1  134.0  136.7  270.7  Non Member 
Tony Dindir  WooferCooker Pro 1  136.7  135.0  271.7  Non Member 
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  150.4  150.3  300.7  10 
Danny Cullen  Pro 1  150.8  150.7  301.5  Non Member 
Pepy  Pro 1  147.1  147.7  294.8  Non Member 
Rudy  Pro 1  147.3  147.2  294.5  Non Member 
Sunny G.  Pro 1  146.3  145.7  292.0  Non Member 
Pro 1  144.2  146.5  290.7  Non Member 
Ducky  Pro 1  144.3  144.5  288.8  Non Member 
Jeff I.  Pro 1  142.6  141.9  284.5  Non Member 
Jon Lozon  Pro 2  156.5  156.3  312.8  10 
Justin Fernades  Pro Elite  158.4  158.1  316.5  Non Member 
Team DefJ Daryl  Pro Elite  155.5  155.8  311.3 
Serge Paradis  Pro Elite  154.6  154.6  309.2  Non Member 
Vishal  Pro Elite  150.1  150.7  300.8  Non Member 
Zamir Chadee  Pro Elite  149.2  149.4  298.6  Non Member 
           
Rich Yeung  BassBrawlin 250   120.44  120.58  241.02  Non Member 
Sunny G  BassBrawlin 250  106.10  131.32  237.42  Non Member 
BassBrawlin 250  123.10  113.63  236.73  Non Member 
Anthony S.  BassBrawlin 250  102.75  105.92  208.67  Non Member 
Tony Dindir  BassBrawlin 250  76.35  54.83  131.18  Non Member 
Darin Mahadeo  BassBrawlin 260  128.80  130.34  259.14  Non Member 
Ernesto Commisso  BassBrawlin 260  128.41  130.27  259.14  Non Member 
Resham  BassBrawlin 260  124.27  133.87 258.14  Non Member 
Jeff I.  BassBrawlin 260  129.30 126.03  255.33  Non Member 
Nick Bennardo  BassBrawlin 260  120.26  130.40  250.66  Non Member 
Zamir Chadee  BassBrawlin 280  139.64  140.31  279.95  Non Member 
Rudy  BassBrawlin 280  139.86  140.02  279.88  Non Member 
Andrew Koobeer  BassBrawlin 280  138.84  140.30  279.14  Non Member 
Ricardo  BassBrawlin 280  134.01  134.23  268.24  Non Member 
Ducky  BassBrawlin 280  139.95  127.35  267.30  Non Member 
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.54  151.39  299.93  10 
Danny Cullen  BassBrawlin 300  149.63  149.24  298.87  Non Member 
Jon Lozon  BassBrawlin 310  154.20  154.23  308.43  10
Team DefJ Daryl  BassBrawlin 320  155.98  155.27  311.25  10 

 

 

Newark Valley 1x(9-2-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jason James  WooferCooker 1  140.9  141.0  281.9  10 
Jason Rozelle  Pro Elite  137.1  138.4  275.5  10 
           
Jason James  BassBrawlin 250  120.19  119.00  139.19  10 
Jason Rozelle  BassBrawlin 250  49.50  121.13  170.63 

 

 

Hot Import Nights(8-26-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie 148.3  148.7  297.0  30 
Cody Corson  Rookie  139.6  140.0  279.6  Non Member 
Tyler Munn  Rookie  132.4  141.1  273.5  Non Member 
Peter Schultz  1.5K Open  144.7  144.8  289.5  Non Member  
Kyle Cosselman  1.5K Open  141.7  141.6  283.3  24 
Claude Boucher  2.5K Open  151.6  151.6  303.2  30 
Alec Wilkinson  WooferCooker 1  139.4  138.9  278.3  Non Member  
Brian Love  WooferCooker 2  151.5  151.4  302.9  Non Member  
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  151.0  150.8  301.8  24 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.9  150.8  301.7  24 
Shawn Vantil  Trunk 1  140.0  139.4  279.4  Non Member  
Shane Waterman  Trunk 2  144.6  143.3  287.9  30 
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  153.6  153.8  307.4  30 
Can-I-Bass Derek  Pro No Wall  153.3  152.9  306.2  24 
Mike Newcomb  Pro No Wall  150.9  151.4  302.3  24
Jeff Basle  Pro No Wall  150.7  150.6  301.3  21 
Micheal Holdsworth  Pro No Wall  150.1  149.9  300.0  21 
Keith Fafard  Pro 1  156.5  156.9  313.4  Non Member  
Chris Johnson  Pro 1  150.0  150.2  300.2  24 
Joshua Durette  Pro 1  145.2  144.6  289.8  Non Member  
Jeffre Reicher - Desroches  Pro 1  144.2  144.7  288.9  Non Member  
Mike Gladu  Pro 2  159.9  160.0  319.9  Non Member  
Steve Griffin  Pro 2  159.2  159.6  318.8  24 
Jon Amirault  Pro 2  157.2  157.2  314.4  Non Member  
Sebastion Marquis  Pro 2  155.7  155.7  311.4  Non Member  
Roger Krebs  Pro 3  148.4  150.2  299.6  Non Member  
Team Amplab Eric Taylor  Pro Elite  149.8  149.8  299.6  Non Member  
           
Jeffre Reicher-Desroches  BassBrawlin 260  129.84  130.13  259.97  Non Member  
Jeff Basle  BassBrawlin 260  129.65  130.25  259.90  24 
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.49  130.38  259.87  24 
Chris Johnson  BassBrawlin 260  129.30  129.90  259.20  21 
Shawn Vantil  BassBrawlin 260  129.15  131.18  254.97  Non Member  
Peter Schultz  BassBrawlin 260  94.10  134.18  228.28  Non Member  
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.15  131.18  260.33  18 
Steve Young  BassBrawlin 280  139.92  140.02  279.94  30 
Sebastian Marquis  BassBrawlin 280  137.92  140.61  280.33  Non Member  
Can-I-Bass Derek  BassBrawlin 300  149.29  150.51  299.80 30 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 300 149.20  149.08  299.28  24 

 

 

Team Trauma Setters Pull Up Or Shut Up 2x(8-26-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
TDH Adam  WooferCooker 2  151.2  151.0  302.2  Non Member 
TTS Richard  Trunk 1  139.0  138.9  277.9  Non Member  
TTS Dwayne  Trunk 1  138.4  137.5  275.9  Non Member  
TDH Brian  WooferCooker Pro 1  147.0  147.0  294.0  20
Team DB Addicts Julio  WooferCooker Pro 1  144.5  144.5  289.0  16 
TTS Charles  Pro 1  153.4  147.8  301.2  Non Member  
TTS Corey  Pro 2  163.7  163.5  327.2  Non Member  
Dylan Brown  Pro 2  157.6  157.1  314.7  Non Member  
           
TTS Mona  BassBrawlin 250  124.11  125.88  249.99  Non Member  
TTS Richard  BassBrawlin 260  129.95  130.04  259.99  Non Member  
TDH Brian  BassBrawlin 260  129.95  129.46  259.41  16 
TTS Dwayne  BassBrawlin 260  128.13  129.70  257.83 Non Member  
Team DB Addicts Julio  BassBrawlin 280  139.52  140.48  280.00  20 
Aaron  BassBrawlin 280  139.71  140.51  280.22  Non Member 
Dylan Brown  BassBrawlin 300  149.85  149.89  299.74  Non Member 
TDH Adam BassBrawlin 300  146.25  145.65  291.90  Non Member 
James Duncan  BassBrawlin 300  149.60  150.41  300.01  Non Member 
TDH George  BassBrawlin 300  149.82  150.22  300.04  14 

 

 

Smile Train Charity 3x(8-20-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jennifer Scanlon  1.5K Open  142.0  142.7  284.7  30 
Claude Boucher  2.5K Open  151.6 151.7 303.3 30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1 151.1 302.2 30 
Gary Sharlow  Trunk 1  137.1 135.9 273.0 Non Member 
Allen Densten  Pro No Wall  132.0 137.5 269.5 30 
Dustin Denesha  Pro 1  152.1 152.0 304.1 30 
Jeremy Smithers  Pro 2  156.1 157.8 313.9 30 
Big Dave Truck  Pro 2  141.3 141.4 282.7 24
Daryl Mccoy  Pro Elite  154.2 154.2 308.4 30 
Lee Taylor  Pro Elite  153.1 152.9 306.0 24 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7 152.7 305.4 24
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  124.22 125.73 249.98 30 
Jennifer Scanlon  BassBrawlin 250  123.29 126.58 249.87 24 
Travis Ashlaw  BassBrawlin 250  104.07 97.69 201.76 Non Member 
Gary Sharlow   BassBrawlin 250  124.64 130.25 254.89 Non Member 
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.72 130.25 259.97 30
Big Dave Truck BassBrawlin 260  128.89 131.07 259.96 24
Jeff Robbins BassBrawlin 260  129.42 130.52 259.94 24
Allen Densten  BassBrawlin 260  128.10 131.39 259.49 21
Big Dave CRX  BassBrawlin 280  139.39 140.48 279.82 30
Dustin Denesha  BassBrawlin 280  138.88 140.97 279.85 24 
Lee Taylor  BassBrawlin 300  149.36 150.63 299.99 30 
Daryl McCoy  BassBrawlin 310  152.41 153.24 305.65 30 

 

 

Import Face-Off Atco NJ 3x(8-20-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Pedro Rosario  Rookie  134.3  135.6  269.9  Non Member 
Mathew Schaffer  Rookie  130.2  127.6  257.8  Non Member  
Ryan Lewis  1.5K Open  141.4  141.2  282.6  Non Member  
DB Addicts Pigeon Toad  WooferCooker Pro 2  155.4  155.4  310.8  30  
Rob Blount  Pro No Wall  145.2  146.2  291.4  Non Member  
Joel Hernandez Pro 1  134.6  138.8  273.4  Non Member  
Eduardo Dejesus  Pro 1  134.2  ---  134.2  Non Member  
Ian Rodriguez  Pro 2  151.0  150.4  301.4  Non Member  
           
Melvin Garcia  PA Elite(Non Official)  137.3  136.7  274.0  Non Member  
Jonathan Lopez  PA Elite(Non Official)  137.7  131.2  268.9  Non Member  
Marc Roman  PA Elite(Non Official)  129.5  129.4  258.9  Non Member  
Jose Rodriguez  PA Elite(Non Official)  118.8  128.0  243.8  Non Member  
Eduardo Dejesus  PA Elite(Non Official)  119.3  123.6  242.9  Non Member  
Kevin Placensia  PA Elite(Non Official)  119.2  120.2  239.4  Non Member  
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  123.41  126.42  249.83  30 
Ryan Lewis  BassBrawlin 250  120.02  124.60  244.62  Non Member  
Rob Blount  BassBrawlin 260  129.58  130.12  259.70  Non Member  

 

 

Family Fun Day Triple Threat Show #3(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Wrobel  Trunk 2  151.9  152.3  304.2  10
Johnathan Ali  WooferCooker 2  143.3  143.4  286.7  10
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  149.2  149.7  298.9  10 
Jon Lozon  Pro 2  154.2  154.6  308.8  10 
           
Johnathan Ali  BassBrawlin 250  124.83  124.91  249.74  10  
Chris Wrobel  BassBrawlin 280  137.13  138.06  275.19  10
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.59  149.20  297.79  10 
Jon Lozon  BassBrawlin 310  152.81  153.01  305.82  10 

 

 

Family Fun Day Triple Threat Show #2(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Wrobel Trunk 2 152.1 152.4 304.5 10
Johnathan Ali WooferCooker 2 143.5 143.7 287.2 10
Zamir Khan WooferCooker Pro 2 149.6 149.5 299.1 10
Jon Lozon Pro 2 154.6 154.4 309.9 10
           
Johnathan Ali BassBrawlin 250 124.27 125.13 249.40 10
Chris Wrobel BassBrawlin 280 137.13 138.06 275.19 10
Zamir Khan BassBrawlin 300 148.59 149.20 297.79 10
Jon Lozon BassBrawlin 310 152.81 153.01 305.82 10

 

 

Family Fun Day Triple Threat Show #1(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Justin Ali  Rookie  125.6  120.1  245.7  Non Member 
Martin Lemieux  1.5K Open  144.4  144.3  288.7  10 
Wolfman  1.5K Open  134.5  134.4  268.9  Non Member  
Devindra Seebe  2.5K Open  138.9  138.9  286.8  Non Member  
Pete Thompson  2.5K Open  138.7  138.7  277.4  Non Member  
Droptec  WooferCooker 2  145.7  148.2  293.9  Non Member  
Jonathan Ali  WooferCooker 2  143.2  143.6  286.8  8  
Chris Wrobel Trunk 2  151.9 151.7 303.6 10
Nick Bennardo  WooferCooker Pro 1  143.7  143.4  287.1  Non Member  
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  149.4  149.6  299.0  10 
Andrew Hough Pro 1 136.8  136.7  273.5  Non Member  
Jon Lozon  Pro 2  154.7  154.4  309.1  10 
Ducky  Pro 2  144.2  144.2  288.4  Non Member  
Rudy  Pro 3  146.8  147.5  294.3  Non Member  
Zamir Chadee  Pro Elite  147.5  148.6  296.1  Non Member  
           
Jason Harripersad  BassBrawlin 250  123.30  125.97  249.27  Non Member  
Devindra Seebe  BassBrawlin 260  129.56  129.15  258.71  Non Member  
Andrew Hough  BassBrawlin 260  126.05  132.49  258.54  Non Member  
Martin Lemieux  BassBrawlin 260  129.25  128.89  258.14 
Ducky  BassBrawlin 260  126.73  125.90  252.63  Non Member  
Zamir Chadee  BassBrawlin 280  139.84  140.03  279.87  Non Member  
Nick Bennardo  BassBrawlin 280  138.70  141.05  279.75  Non Member  
Rudy  BassBrawlin 280  139.63  140.07  279.70  Non Member  
Chris Wrobel  BassBrawlin 280  137.13  138.06  275.19  7
Pete Thompson  BassBrawlin 280  137.17  134.47 271.64  Non Member  
Resham  BassBrawlin 280  132.70  126.15  258.85  Non Member  
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.59  149.20  297.79  10  
Jon Lozon  BassBrawlin 310  152.81  153.01  305.82  10  

 

 

J&J 2x(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Aaron Hoyt  Rookie  124.0  124.0  248.0  Non Member  
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.6  150.8  301.4  20 
Joe Y.  Trunk 2  143.1  143.3  286.4  Non Member  
Lewis Brood WooferCooker Pro 1 134.6 134.6  269.2  20 
Richard Houle  WooferCooker Pro 2  146.4  146.3  292.7  Non Member  
Joe Neimec  Pro 1  139.1  139.3  278.4  Non Member  
Anthony Neach  Pro 2  150.2  151.5  301.7  Non Member  
Daryl McCoy Pro Elite !52.0 153.2  305.2  20
           
Aaron Hoyt  BassBrawlin 250  124.71  125.08  249.17  Non Member  
Joe Y.  BassBrawlin 250  120.74  136.55  257.29  Non Member  
Richard Houle  BassBrawlin 280  137.63  142.36  279.99  Non Member  
Joe Neimec  BassBrawlin 280  130.62  134.46  265.08  Non Member  
Anthony Neach  BassBrawlin 300  149.95  149.64  299.59  Non Member  
Daryl McCoy  BassBrawlin 310  151.62  153.17  304.79  20 

 

 

Newark Valley Triple Scoop Ice Cream 3x(8-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Paul Wilcox  Rookie  132.2  131.3  263.5  Non Member 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  144.0  147.8  291.8  30 
Jason James  Woofer Cooker 1  139.9  139.6  279.5  30 
Kris Brown  WooferCooker 2  152.3  152.3  304.6  30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.1  150.9  302.0  24 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  151.9  ---  151.9  30 
Barry Mordkowitz  Pro 1  147.7  147.5  295.2  30 
Jason Rozelle  Pro Elite  136.0  135.7  271.7  30 
           
Paul Wilcox  BassBrawlin 250  97.85  63.58  161.43  Non Member 
Jason James BassBrawlin 260  128.38  129.83  258.21  30 
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 280  136.14  140.55  276.69  30 

 

 

Slammin 4 Slodiers(8-13-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeremy Smithers  1.5K Open  116.8  115.9  232.7  30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.9  150.8  301.7  30 
Brenda Phillips  Trunk 1  136.2  135.9  272.1  Non Member 
Sean Paradis  Trunk 2  152.7  152.8  305.5  Non Member  
Chad Bleeke  Trunk2  151.6  151.7  303.3  Non Member  
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  150.8  150.8  301.6  30 
Zachary Wasp  Pro No Wall  146.6  149.1  295.7  Non Member  
Derek Wiser  Pro No Wall  147.8  147.2  295.0  Non Member  
Dale Marshall  Pro 1  149.4  148.3  297.7  Non Member  
Timothy Neace  Pro 1  148.4  148.3  296.7  Non Member  
Barry Mordkowitz  Pro 1  147.4  147.7  295.2  24 
Ben Irby  Pro 2  152.1  152.1  304.2  Non Member  
Steve Sills  Pro 2  151.4  151.2  302.6  Non Member  
Darrel Deaton  Pro 3  152.3  152.2  304.5  Non Member  
Jason Muns  Pro Elite  158.3  158.3  316.6  Non Member  
Tom Bunch  Pro Elite  144.5  144.9  289.4  Non Member  
           
Jeremy Smithers  BassBrawlin 250  109.71  ---  109.71  30 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.82  130.17  259.99  30 
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.74  140.24  279.98  30 
Dale Marshall  BassBrawlin 280  139.30  140.60  279.90  Non Member  
Sean Paradis  BassBrawlin 280  140.00  139.88  279.88  Non Member  
Chad Bleeke  BassBrawlin 280  139.07  140.80  279.87  Non Member  
Tom Bunch  BassBrawlin 280  139.78  140.06  279.84  Non Member  
Derek Wiser  BassBrawlin 280  136.85  142.24  279.09  Non Member  
Zachary Wasp  BassBrawlin 280  138.57  140.17  278.74  Non Member  
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 280  139.39  139.27  278.66  18 
Steve Sills  BassBrawlin 280  140.00  140.03  280.03  Non Member  
Timothy Neace  BassBrawlin 280  139.11  141.41  280.52  Non Member  
ThorsHammer  BassBrawlin 300  149.66  149.94  299.60  Non Member  
Jason Muns  BassBrawlin 300  146.37  151.97  298.34  Non Member  
Darrel Deaton  BassBrawlin 300  146.66  149.30  295.96  Non Member  
Ben Irby  BassBrawlin 300  146.66  148.47  295.13  Non Member  
Mike Burba  BassBrawlin 300  144.11  149.67  293.78  Non Member  
Herb Phillips III  BassBrawlin 300  145.31  143.80  289.11  Non Member  

 

 

C&E 3x(8-6-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Ryan Lewis  1.5K Open  140.2  141.5  281.7  Non Member 
Big Z  2.5K Open  149.7  149.7  299.4  30 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  152.2  152.1  304.3  30 
Carlos Fortis  Trunk 2  141.3  141.4  282.7  Non Member 
DB Addicts Pigeon Toad  Pro No Wall  155.2  155.1  310.3  30 
DB Addicts Matt Starke  Pro 1  155.7  156.3  312.0  Non Member 
PA System SUV  Pro Elite(Outlaw)  145.6  159.9  305.5  Non Member 
PA System Car  Pro Elite(Outlaw)  135.9  132.7  268.6  Non Member 
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  124.08  125.85  249.93  30 
Carlos Fortis  BassBrawlin 250  119.08  129.29  248.37  Non Member 
Ryan Lewis  BassBrawlin 250  124.93  120.44  245.37  Non Member 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.68  130.33  260.01  30 

 

 

Summer In The Park 1x(8-6-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jeremy Karn  1.5K Open  136.2  137.4  273.6  Non Member 
Braddon Lacasse  WooferCooker 1  135.1  134.5  269.6  Non Member 
Izzy  WooferCooker 2  144.4  144.5  288.9  10 
Jacob Moore  Trunk 1  132.8  133.3  266.1  Non Member 
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  150.7  150.7  301.4  10 
Sunny G  Pro No Wall  144.1  144.7  288.8  Non Member 
Ryan Guthrie  Pro 1  131.3  137.8  269.1  Non Member 
Serge Paradis  Pro Elite  154.6  154.0  308.6  Non Member 
           
Jeremy Karn  BassBrawlin 250  124.32  124.43  248.75  Non Member 
Braddon Lacasse  BassBrawlin 250  114.40  118.03  232.43  Non Member 
Sunny G.  BassBrawlin 260  127.80  130.73  258.53  Non Member 
Jacob Moore  BassBrawlin 260  126.26  122.17  248.43  Non Member 
Izzy  BassBrawlin 280  139.23  136.73  275.96  10 
Zamir Khan  BassBrawlin 300  149.72  149.83  299.55  10 

 

 

St. Thomas 3x(8-6-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Brett Henning Rookie  143.1  143.1  286.2  30 
Amber Doolittle  WooferCooker 1  144.1  144.0  288.1  Non Member 
Jon Lozon  Pro 2  154.4  154.4  308.8  30 
Daryl Mccoy  Pro Elite  152.0  148.5  300.5  30 
           
Brett Henning  BassBrawlin 280  139.30  140.50  279.80  30 
Amber Doolittle  BassBrawlin 280  139.20  140.00  279.20  Non Member 
Jon Lozon  BassBrawlin 300  149.80  150.20  300.00  30 
Daryl Mccoy  BassBrawlin 310  153.20  152.80  306.00  30 

 

 

Kinteik Beatdown 2x(8-5-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  147.8  147.9  295.7  20 
Derek Silvetri  Rookie  142.2  141.2  283.4  Non Member 
Kyle Cosselman  1.5K Open  140.9  142.6  283.5  20 
Dylan Roeschlaub  2.5K Open  144.1  144.2  288.3  Non Member
Tracy Johnson Jr. WooferCooker 2 151.1 151.2 302.3 Non Member
Tracy Johnson Sr. Pro No Wall 153.7 153.7 307.4 20
Mike Newcomb Pro No Wall 151.3 151.3 302.6 16
Chris Johnson Pro No Wall 149.7 150.2 299.9 16
Derek Mcgregor Pro No Wall 147.4 147.2 294.6 14
Jon Amirault Pro 2 157.3 157.4 314.7 Non Member
TDH Scott Scott Pro 2 157.3 157.1 314.4 16
           
Chris Johnson BassBrawlin 260 129.57 130.11 259.68 20
Steve Young Jr. BassBrawlin 280 139.92 139.93 279.85 20
Can-I-Bass Derek BassBrawlin 280 139.54 23.40 162.94 16
Tracy Johnson Sr. BassBrawlin 300 146.90 149.00 295.90 20
TDH Scott Scott BassBrawlin 310 154.44 154.71 309.15 20
Jon Amirault BassBrawlin 310 153.68 153.61 307.29 Non Member

 

 

Sanford Sounds Show and Shine 3x(7-30-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie  147.4  147.3  294.7  30 
Dylan Roesohlab  Rookie  143.3  143.1  286.4  Non Member 
Chris Lopilato  Rookie  142.5  140.4  282.9  Non Member 
Joe Golzbein  Rookie  138.3  138.2  276.5  Non Member 
Mark Babybump  Rookie  136.3  136.2  272.5  Non Member 
Rob Merandes  Rookie  137.0  137.0  274.0  Non Member 
Kyle Cosselman  1.5K Open  141.4  141.0  282.4  30 
Peter Schultz  1.5K Open  140.6  140.5  281.1  Non Member 
Troy Gould  1.5K Open  140.0  140.9  280.9  Non Member 
Ryan Pruitt  1.5K Open  139.4  138.7  278.1  Non Member 
Garret Chasee  1.5K Open  135.2  135.3  270.5  Non Member 
Eric Corson  2.5K Open  144.5  144.3  288.8  Non Member 
Brian Love  WooferCooker 2  152.0  151.9  303.9  Non Member 
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  150.9  150.4  301.3  Non Member 
Shane Waterman  Trunk 2  145.7  137.5  283.2  30 
Jason Lamonica  Pro No Wall  152.8  152.8  305.6  Non Member 
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  151.7  153.1  304.8  24
Team Can-I-Bass Mike  Pro No Wall  152.1  151.7  303.8  Non Member 
Chris Johnson  Pro No Wall  149.6  149.5  299.1  21
Michael Holdsworth  Pro No Wall  148.4  149.0  297.4  21 
Can-I-Bass Derek Pro No Wall  146.5  146.3  292.8  18 
Team Amplab Ceklarz  Pro 1  159.4  159.3  318.7  30 
Keith Fafard  Pro 1  156.6  156.3  312.9  Non Member 
Steve Griffin  Pro 2  159.6  159.7  319.3  30 
Jon Amirault  Pro 2  156.7  156.5  313.2  Non Member 
TDH Scott Scott  Pro 2  156.1  157.0  313.1  24 
Scott Magnusson  Pro 2  155.4  155.2  310.6  Non Member 
Nick Teamworks  Pro 2  152.1  152.1  304.2  Non Member 
Sanford Sounds Gremlin  Pro 2  151.6  152.0  303.6  Non Member 
Roger Krebs  Pro 3  150.7  150.6  301.3  Non Member 
Mike Mattison  Pro Elite  150.9  150.3  301.2  Non Member 
           
Eric Corson  BassBrawlin 260  125.10  135.29  260.39  Non Member 
Team Can-I-Bass Derek  BassBrawlin 280  139.74  140.16  279.90  30 
Steve Young  BassBrawlin 280  140.00  139.84  279.84  Non Member 
Steve Griffin  BassBrawlin 280  138.89  141.30  280.19  Non Member 
Team Can-I-Bass Mike  BassBrawlin 300 149.50  150.45  299.95  Non Member 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 300  145.90  148.89  294.79  24 
Team Can-I-Bass Jason  BassBrawlin 300  149.76  137.89  287.65  Non Member 
TDH Leo  BassBrawlin 300  149.90  151.03  300.93  Non Member 

 

 

Summer Showdown 2x(7-29-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Dillon Wass  1.5K Open  138.7  138.8  277.5  Non Member 
Daniel Nokes  1.5K Open  122.2  135.7  257.9  Non Member  
Donnie Persad  1.5K Open  125.3  128.1  253.4  Non Member  
Brett Henning  2.5K Open  143.4  143.5  286.9  20
J.R. McIntyre  2.5K Open  139.2  139.5  278.7  Non Member  
Don Doyle  WooferCooker 1  144.7  144.2  288.9  Non Member  
Amber Doolittle  WooferCooker 1  143.5  144.0  287.5  Non Member  
Matthew Kieff  WooferCooker 1  134.6  134.0  268.6  Non Member  
Jonathan Ali  WooferCooker 2  144.2  144.7  288.9  20  
Frank Deligio  Trunk 1  142.7  142.7  285.4  Non Member  
Eddie Parito  Trunk 1  140.9  140.0  280.9  Non Member  
Matthew Alexopoulos  Trunk 2  142.5  141.6  284.1  Non Member  
Stacey VanNetter  Trunk 2  132.3  135.8  268.1  Non Member  
Nick Bennardo  WooferCooker Pro 1  143.7  142.3  286.0  Non Member  
Noah Matteson  WooferCooker Pro 1  138.1  138.1  276.2  Non Member  
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  150.6  150.6  301.2  20  
Jeff I.  WooferCooker Pro 2  142.8  142.5  285.3  Non Member  
Patrick Kieft  Pro No Wall  146.3  146.0  292.3  Non Member  
McNeil  Pro 1  146.3  147.3  293.6  Non Member  
Jon Lozon  Pro 2  154.5  154.4  308.9  20  
Zamir Chadee  Pro Elite  147.0  147.3  294.3  Non Member  
Sunny G.  Pro Elite  145.6  145.9  291.5  Non Member  
            
Matthew Kieff  BassBrawlin 250  122.77  124.67  247.44  Non Member  
Stacey VanNetter  BassBrawlin 250  124.41  119.64  244.05  Non Member  
Patrick Kieft  BassBrawlin 250  83.33  145.20  228.53  Non Member  
McNeil  BassBrawlin 250  108.16  69.18  177.34  Non Member  
Frank Deligio  BassBrawlin 250  79.72  96.46  176.18  Non Member  
Brett Henning BassBrawlin 250  123.81  126.29  250.10  12  
Matthew Alexopoulos  BassBrawlin 260  125.77  132.45  258.22  Non Member  
Chris Wrobel  BassBrawlin 260  129.26  121.06  250.32  Non Member  
Jeff I.  BassBrawlin 260  128.40  121.64  250.04  Non Member  
J.R. McIntrye  BassBrawlin 260  129.56  130.46  260.02  Non Member  
Dillon Wass  BassBrawlin 260  126.57  141.03  267.03  Non Member  
Zamir Chadee  BassBrawlin 280  139.85  139.82  279.67  Non Member  
Eddie Parito  BassBrawlin 280  139.39  139.21  278.60  Non Member  
Nick Bennardo  BassBrawlin 280  139.46  140.65  280.11  Non Member  
Sunny G.  BassBrawlin 280  139.38  141.02  280.40  Non Member  
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.38  149.98  298.36  20 
Jon Lozon  BassBrawlin 310  152.36  152.23  298.36  20  

 

 

Rockin With Russ Volume 2(7-29-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
David Morrison  WooferCooker 1  147.1  146.1  293.2  30 
Jason James  WooferCooker 1  139.5  138.3  277.8  24 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.4  151.4  302.8  30 
Travis Snedden  Trunk 1  139.4  139.5  278.9  Non Member 
Bridget Esenwine  Trunk 2  149.6  149.3  298.9  30 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.1  152.2  304.3  30 
Rash  Pro No Wall  135.8  135.7  271.5  Non Member 
Barry Mordkowitz  Pro 1  146.4  146.4  292.8  30 
Dom Malizia  Pro 3  151.3  151.2  302.5  30 
PowerWheels    146.3  ---  146.3   
           
Jason James  BassBrawlin 250  123.04  126.80  249.84  30 
David Morrison  BassBrawlin 250  123.71  125.93  249.64  24 
Travis Snedden  BassBrawlin 250  124.49  124.52  249.01  Non Member 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.35  130.59  259.94  30 
Rash  BassBrawlin 260  128.89  130.88  259.77  Non Member 
Bridget Esenwine  BassBrawlin 260  138.50  130.77  259.27  24 
Dom Malizia  BassBrawlin 300  147.34  149.44  296.78  30 
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 300 140.04  143.00  283.04  24 

 

 

Vehicle Vibes 2x - Show 2 (7-23-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Kyle Cosselman  1.5K OPen  142.8  ---  142.8  20 
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  142.6  ---  142.6  Non Member 
Scott Swanson  WooferCooker 2  141.9  ---  141.9  16 
Shane Waterman  Trunk 2  146.5  ---  146.5  20
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  153.9  ---  153.9  20 
Michael Holdsworth  Pro No Wall  150.0  ---  150.0  16 
Chris Johnson  Pro 1  149.1  ---  149.1  20 
Steve Griffin  Pro 2  150.7  ---  150.7  20 
           
Scott Swanson  BassBrawlin 260  129.89  ---  129.89  20 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 280  139.97  ---  139.97  20 
Steve Griffin  BassBrawlin 300  146.47  ---  146.47  20 

 

 

Vehicle Vibes 2x Show 1 (7-23-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie  147.6  147.6  295.2  20 
Tyler Demelo  Rookie  141.7  142.6  284.3  Non Member 
Pete Schultz  Rookie  139.9  139.4  279.3  Non Member 
Mark Heath  Rookie  140.0  137.8  277.8  Non Member 
Steve Santos  Rookie  137.6  134.7  272.3  Non Member 
Joshua Atwood  Rookie  133.9  132.8  266.7  Non Member 
Jacobi Crayton  Rookie  127.6  126.4  254.0  Non Member 
Kyle Cosselman  1.5K Open  142.3  142.3  284.6  20 
Josh Huntoon  1.5K Open  141.1  141.2  282.3  Non Member 
James O'Brien  1.5K Open  139.6  139.0  278.6  Non Member 
DJ Massive  2.5K Open  144.0  144.3  288.3  Non Member 
Scott Rehlander  2.5K Open  143.0  142.8  285.8  Non Member 
Mike Freeman  2.5K Open  134.4  133.8  268.2  Non Member 
Brian Love  WooferCooker 2  152.2  152.1  304.3  Non Member 
Tracy Johnson Jr.  WooferCooker 2  147.3  151.3  298.6  Non Member 
Scott Swanson  WooferCooker 2  148.9  148.5  297.4  16
Shane Waterman  Trunk 2  146.0  146.1  292.1  20 
Patrick Babic  WooferCooker Pro 2  151.5  151.5  303.0  Non Member 
Anthony Coco  WooferCooker Pro 2  151.3  151.3  302.6  Non Member 
Tracy Johnson Sr.  Pro No Wall  153.5  153.6  307.1  20
Michael Holdsworth  Pro No Wall  150.0  150.0  300.0  16 
Chris Johnson  Pro No Wall  148.6  148.1  296.7  16 
Keith Fafard  Pro 1  157.2  157.1  314.3  Non Member 
Jon Amirault  Pro 2  157.3  157.3  314.6  Non Member 
Steve Griffin  Pro 2  150.5  154.8  305.3  16
Keith Gardner  Pro 2  151.4  ---  151.4  Non Member 
Tim Finton  Pro Elite  146.4  146.3  292.7  Non Member 
Sean Evans  Pro Elite  146.1  145.7  291.8  Non Member 
           
Joshua Atwood  BassBrawlin 250  122.38  126.70  249.08  Non Member 
Chris Johnson  BassBrawlin 260  128.25  131.66  259.91  20 
Tracy Johnson Sr.  BassBrawlin 260  128.31  129.61  257.92  16
Scott Swanson  BassBrawlin 280  139.86  139.98  279.84  20 
Sean Evans  BassBrawlin 280  139.98  139.62  279.60 Non Member 
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.98 140.09 280.07 16
Mike Travassos  BassBrawlin 300  149.94 150.05 299.99  Non Member 
Steve Griffin  BassBrawlin 300  145.17  ---  145.17  16 

 

 

Import Face-Off 3x(7-23-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Rodney Tanner  Rookie  136.0  135.0  271.0  Non Member 
George Halse  1.5K Open  140.7  138.5  279.2  Non Member 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  151.5  151.1  302.6  30 
Angel Rijos  Trunk 2  124.6  123.9  248.5  Non Member 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.8  152.6  305.4  30 
Paul  WooferCooker Pro 2  147.9  147.5  295.4  Non Member 
           
Rodney Tanner  BassBrawlin 250  123.63  124.50  248.13  Non Member 
Paul  BassBrawlin 250  115.03  137.05  252.08  Non Member 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.34  130.60  259.94  30 
James Hutchison  BassBrawlin 280  139.15  140.72  279.87  30 
George Hasle  BassBrawlin 280  130.52  128.69  259.21  Non Member 
Lee Taylor  BassBrawlin 300  149.97  149.84  299.81  30 

 

 

Ayer's Cliff Show N Shine 2x(7-22-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Simon Richard  Rookie  137.4  136.4  273.8  Non Member 
Martin Lemieux  1.5K Open  141.3  144.2  285.5  20 
Pascal Levesque  1.5K Open  141.7  141.0  281.7  Non Member 
Milaine Vachon  1.5K Open  140.4  140.5  280.9  Non Member 
Claude Boucher  2.5K Open  149.6  149.5  299.1  20 
Jeff Summer  WooferCooker 2  143.9  144.5  288.4  Non Member 
Steve Drapeau  WooferCooker 2  142.8  143.2  286.0  Non Member 
Daniel Gomez  Pro No Wall  154.2  154.1  308.3  20 
Jeff Basle  Pro No Wall  150.2  150.4  300.6  16 
Dominic Ricard  Pro No Wall  148.4  148.5  296.9  Non Member 
Vincent Menard  Pro No Wall  143.7  143.5  287.2  Non Member 
Eric Levis  Pro No Wall  142.0  ---  142.0  Non Member 
Sebastian Marquis  Pro 2  153.5  155.5  309.0  Non Member 
           
Milaine Vachon  BassBrawlin 250 123.77  125.67  249.44  Non Member 
Dominic Ricard  BassBrawlin 250 124.94  125.23  249.17  Non Member 
Daniel Gomez  BassBrawlin 260 129.76  130.14  259.90  Non Member 
Jeff Basle  BassBrawlin 260 129.93  129.95  259.88  Non Member 
Pascal Levesque  BassBrawlin 260 129.25  130.19  259.44  Non Member 
Martin Lemieux  BassBrawlin 260 129.42  128.20  257.62  14
Claude Boucher  BassBrawlin 260 129.72  130.35  260.07  Non Member 
Jeff Summer  BassBrawlin 260 128.76  131.34  260.10  Non Member 
Sebastian Marquis  BassBrawlin 280 139.63  140.26  279.89  Non Member 
Eric Levis  BassBrawlin 280 131.21  133.61  264.82  Non Member 
Simon Richard  BassBrawlin 280 130.17  133.21  263.38  Non Member 

 

 

Kloeys Car Show 2x(7-16-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Bryan Gangapersad  Rookie  133.2  133.3  266.5  Non Member 
Jay Jones  2.5K Open  145.8  145.6  291.4  Non Member  
Ducky  2.5K Open  143.6  143.4  287.0  Non Member  
Derrick Sookdoo  WooferCooker 1  138.0  138.3  276.3  Non Member  
Izzy  WooferCooker 2  144.7  144.6  289.3  20  
Shiv Ramsawak  WooferCooker 2  143.3  143.7  287.0  Non Member  
Frank Deligio  Trunk 1  141.3  142.6  283.9  Non Member  
Chris Wrobel Trunk 2  148.9 148.8  297.7 20 
Zach Miller  Trunk 2  147.0  146.8  293.8  Non Member  
Sunny G.  WooferCooker Pro 1  145.7  145.7  291.4  Non Member  
Nick Bennardo  WooferCooker Pro 1  143.8  144.0  287.8  Non Member  
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  150.2  150.6  300.8  20 
Jeff I.  WooferCooker Pro 2  143.5  142.4  285.9  Non Member  
Rudy  Pro 1  145.5  147.7  293.2  Non Member  
Josh Gravel  Pro 2  151.8  151.7  303.5  Non Member  
Jon Lozon  Pro 2  151.6  151.3  302.9  16
Rob Stahlbaum  Pro 2  149.3  148.8  298.1  Non Member  
James Poore  Pro Elite  154.0  154.0  308.0  Non Member  
Zamir Chadee  Pro Elite  148.0  148.3  296.3  Non Member  
            
Jeff I. BassBrawlin 250  114.00  135.30  249.30  Non Member  
Jay Jones  BassBrawlin 260  126.10  133.70  259.80  Non Member  
Frank Deligio  BassBrawlin 260  128.60  129.90  258.50  Non Member  
Nick Bennardo  BassBrawlin 280  139.70  140.30  280.00  Non Member  
Shiv Ramsawak  BassBrawlin 280  138.40  137.30  275.70  Non Member  
Jon Lozon  BassBrawlin 300  149.20  149.70  298.90  20  
Zamir Khan  BassBrawlin 300  148.40  149.37 297.77  16  
Josh Gravel  BassBrawlin 300  140.10  140.00  280.10  Non Member  

 

 

Nokia Charity 3x(7-15-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Alex Smith  Rookie  137.6  138.8  276.4  Non Member 
Dave Proulx  1.5K Open  103.2  103.2  206.4  30 
Claude Boucher  2.5K Open  150.7  150.7  301.4  30 
Kyle Nagle  2.5K Open  143.7  143.8  287.5  Non Member  
Chris Myers  2.5K Open  141.6  141.7  283.3  Non Member  
Josh Felhaver Truck  Pro No Wall  146.2  146.2  292.4  Non Member  
Dylan Gravel  Pro 1  142.5  144.7  287.2  Non Member  
Sebatian Marquis  Pro 2  155.3  155.2  310.5  Non Member  
Big Dave Truck  Pro 2  141.7  141.5  283.2  24 
Tamara McCaffrey  Pro Elite  160.4  160.3  320.7  Non Member  
Josh Felhaver  Pro Elite  155.9  156.3  312.2  Non Member  
Blair Bossi  Pro Elite  154.0  154.0  308.0  Non Member  
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7  152.7  305.4  21 
Mike Wismer  Pro Elite  151.3  ---  151.3  Non Member  
           
Chris Myers  BassBrawlin 250  123.99  125.53  249.52  Non Member  
Claude Boucher  BassBrawlin 260  129.19  130.81  260.00  30  
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.65  130.17  259.82  24
Big Dave Car  BassBrawlin 280  139.75  140.23  279.98  30
Sebastian Marquis  BassBrawlin 280  139.93  139.94  279.87  Non Member  
Alex Smith  BassBrawlin 280  134.84  138.52  273.36  Non Member  
Dylan Gravel  BassBrawlin 280  131.62  128.86  260.48  Non Member  
Kyle Nagle  BassBrawlin 280  139.84  140.21  280.05  Non Member  
Blair Bossi  BassBrawlin 300  149.73  150.27  300.00  Non Member  
Mike Wismer  BassBrawlin 300  149.32  150.46  299.78  Non Member  

 

 

Momma Peppin's League Famous Bakesale 2x(7-15-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jennifer Scanlon  1.5K Open  140.6  140.7  281.3  20 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  150.7  150.2  300.9  20 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.6  152.9  305.5  20 
Dustin Denesha  Pro 1  152.6  152.8  305.4  20 
Dom Malizia  Pro 3  149.4  149.4  298.8  20 
           
Jen Scanlon  BassBrawlin 250 124.79  125.24  250.03  20 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260 129.50  130.45  259.95  20 
James Hutchison  BassBrawlin 280  139.86  140.12  279.98  20 
Daniel Foulkrod  BassBrawlin 280 137.67  139.68  277.35  16 
Dustin Denesha  BassBrawlin 300  149.71  149.91  299.62  20 
Dom Malizia  BassBrawlin 300  149.20  149.77  298.97  16 
Kris Brown  BassBrawlin 300  145.21  145.86  291.07  16 

 

 

DefJ's Birthday Bash 2x(7-9-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  147.2  147.1  294.3  20 
Jeff Robbins  WooferCooker 2  149.2  150.1  299.3  20 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.2  152.0  304.2  20 
Lewis Brood  WooferCooker Pro 1  151.8  152.0  303.8  16 
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  151.1  151.0  302.1  20 
Dustin Denesha  Pro 1  152.6  153.2  305.8  20 
Big Dave Truck  Pro 2  141.0  141.1  282.1  20
Big Dave CRX  Pro Elite 152.7  152.6  305.3  20
           
Big Dave Truck  BassBrawlin 260  129.83  130.14  259.97  20
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.47  130.43  259.90  16 
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.92  140.04  279.96  20 
James Hutchison BassBrawlin 280 139.90  140.05  279.95  16 
Dustin Denesha  BassBrawlin 280  138.64  141.26  279.90  16 
Big Dave CRX BassBrawlin 280  139.35 140.34  279.69 14
Team Alphard Monster Gina BassBrawlin 280  139.48  140.24  279.62  14 
Lee Taylor  BassBrawlin 300  149.99  149.86  299.86  20 

 

 

Jodie's Double Trouble Part 2(7-8-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Kenneth Lane  Rookie  129.6  133.5  263.1  Non Member 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  148.8  148.8  297.6  10 
Jodie Allport  WooferCooker 1  144.0  143.9  287.9  10 
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  149.4  149.6  299.0  10 
           
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  130.10  129.80  259.90  10 
           
SHOW NUMBER 2           
           
Kenneth Lane  Rookie  129.3  127.5  256.8  Non Member 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  148.7  148.8  297.5  10 
Jodie Allport  WooferCooker 1  143.9  143.8  287.7  10 
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  150.0  150.1  300.1  10 
           
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 260  129.90  130.10  260.00  10 

 

 

Audio XTC 3x(7-1-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Vittor  1.5K Open  139.4  137.5  276.9  Non Member 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  148.2  148.1  296.3  30 
Big Z  2.5K Open  146.3  146.1  292.4  24 
Jason James  WooferCooker 1  139.2  139.5  278.7  30
Jeff Robbins  Trunk 1  148.8  148.7  297.5  30 
Bridgett Esenwine  Trunk 2  149.6  149.4  299.0  30 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.4  152.6  305.0  30 
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  149.9  149.9  299.8  30 
Scott Reinnagel  Pro 1  137.8  140.8  278.6  30 
Steve Sampson  Pro 2  153.1  153.0  306.1  Non Member 
Barry Mordkowitz  Pro 2  145.8  146.5  292.3  24
           
Big Z  BassBrawlin 250  118.62  131.27  249.89  30 
Jason James  BassBrawlin 250  123.95  125.75  249.70  24
Chris Vittor  BassBrawlin 250  123.59  123.49  247.08  Non Member 
Scott Reinnagel  BassBrawlin 250  121.05  129.56  250.61  21 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.83  130.17  260.00  30 
Bridgett Esenwine  BassBrawlin 260  129.52  130.29  259.81  24 
James Hutchison  BassBrawlin 280  139.94  140.03  279.97  30 
Barry Mordkowitz  BassBrawlin 280  139.07  140.88  279.95  24
Team Alphard Monster Gina  BassBrawlin 280  139.83  139.84  279.67  24 
Daniel Foulkrod  BassBrawlin 280  139.56  139.20  278.76  21 

 

 

St. Judes Charity 3x(6-25-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie  146.4  146.3  292.7  30 
Aaron Hoyt  Rookie  124.0  123.9  247.9  Non Member 
Jennifer Scanlon  1.5K Open  138.8  138.9  277.7  30 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  149.0  149.4  298.4  30 
Jodie Allport  WooferCooker 1  153.2  153.2  306.4  30 
Ron Ranalli  WooferCooker 2  153.9  153.8  307.7  30 
Kris Brown  WooferCooker 2  152.5  152.6  305.1  24 
Jeff Robbins  Trunk 1  148.6  148.4  297.0  30 
Bridgett Esenwine  Trunk 2  150.1  149.9  300.0  30 
Kenny Peppin  Trunk 2  142.1  141.9  284.0  24 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.8  152.8  305.6  30 
Lew Brood  WooferCooker Pro 1  152.2  152.2  304.4  24 
Team Alphard Monster Gina  Pro No Wall  150.3  150.4  300.7  30 
Joey Porter  Pro No Wall  148.7  148.7  297.4  24 
Chris Sauve  Pro 1  151.2  151.1  302.3  30 
Jonathan Tanner  Pro 1  141.7  141.4  283.1  24 
Big Dave Truck  Pro 2 141.8  141.7  283.5  30
Daryl McCoy  Pro Elite 157.0  157.1  314.1  30
Lee Taylor  Pro Elite  153.2  153.3  306.5  24 
Big Dave CRX  Pro Elite  152.7  152.8  305.5  24
           
Jennifer Scanlon  Bass Brawlin 250  124.44  124.86  249.30  30 
Aaron Hoyt  Bass Brawlin 250  119.79  126.61  246.40  Non Member 
Jeff Robbins  Bass Brawlin 260  129.48  130.48  259.96  30 
Bridget Esenwine  Bass Brawlin 260  129.12  130.72  279.84  24 
Kenny Peppin  Bass Brawlin 260  126.46  133.27  259.73  24 
Big Dave Truck  Bass Brawlin 260  129.57  130.44  260.01  21
Ron Ranalli  Bass Brawlin 280  139.91  139.98  279.89  30 
Daniel Foulkrod  Bass Brawlin 280  139.80  139.95  279.75  24 
Team Alpharg Monster Gina  Bass Brawlin 280  139.76  139.98  279.74  24 
Steve Young  Bass Brawlin 280  139.72  139.99  279.71  21 
Kris Brown  Bass Brawlin 280  139.53  132.77  272.30  21 
Big Dave CRX  Bass Brawlin 280  139.70  140.35  280.05  18
James Hutchison  Bass Brawlin 300  148.60  147.90  296.50  30 
Joey Porter  Bass Brawlin 300  140.08  145.47  285.55  Non Member 
Lee Taylor  Bass Brawlin 310  151.78  152.25  304.03  30 
Daryl McCoy  Bass Brawlin 320  155.68  108.38  264.06  30 

 

 

Boomin at The Strip(6-17-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Mike Branley  Rookie  129.8  131.5  261.3  Non Member 
Jen Scanlon  1.5K Open  139.3  139.3  278.6  30 
Christa Rajkumar  WooferCooker 2  142.6  141.1  283.7  Non Member  
Jeff Robbins  Trunk 1  148.7  148.6  297.3  30  
Kenny Peppin  Trunk 2  142.0  142.1  284.1  30 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  151.9  152.2  304.1  30 
Daniel Sierant  WooferCooker Pro 2  147.8  147.7  295.5  30 
Mike Shea  Pro No Wall  138.4  ---  138.4  Non Member  
Scott Reinnagel  Pro 1  141.4  141.5  282.9  30 
Steve Sampson  Pro 2  150.5  153.0  303.5  Non Member  
Aaron Byrd  Pro Elite  151.1  151.0  302.1  Non Member  
           
Kenny Peppin  BassBrawlin 250  122.51  127.33  249.84  30 
Scott Reinnagel  BassBrawlin 250  122.17  123.27  245.44  24 
Mike Shea  BassBrawlin 250  123.60  117.82  241.42  Non Member 
Mike Branley  BassBrawlin 260  126.25  126.72  252.97  Non Member 
Jen Scanlon  BassBrawlin 260  128.88  131.26  260.14  24
Christa Rajkumar  BassBrawlin 260  129.70  131.00  260.70  Non Member 
Jeff Robbins  BassBrawlin 280  139.30  140.46  279.76  30
Daniel Sierant  BassBrawlin 280  139.93  139.81  279.74  24 
Aaron Byrd  BassBrawlin 300  146.07  151.96  298.03  Non Member 
Steve Sampson  BassBrawlin 300  142.18  146.67  288.85  Non Member 

 

 

Sanford Sounds 1x(6-10-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie 146.5  146.4  292.9  10 
Derek Silvestri  Rookie  142.3  141.7  284.0  Non Member 
Dylan Roeschlaub  Rookie  141.7  140.7  282.4  Non Member 
Tyler Grace  Rookie  140.2  139.8  280.0  Non Member 
Shawn Vantil  Rookie  137.1  139.2  276.3  Non Member 
Mark Heath  Rookie  132.9  135.9  268.8  Non Member 
Kyle Cosselman  1.5 K Open  141.7  141.5  283.3  10 
Paul Selikouitz  2.5K Open  139.2  137.7  276.9  Non Member 
Jennifer Stasinos  WooferCooker 1  144.1  142.9  287.0  Non Member 
Brian Love  WooferCooker 2  151.5  151.7  303.2  Non Member 
Scott Swanson  WooferCooker Pro 1  133.8  145.8  279.6  10 
Mike Mattison  WooferCooker Pro 1  146.3  ---  146.3  Non Member 
Jamie Lucier  WooferCooker Pro 1  142.7  ---   142.7  Non Member 
John Rebelo  WooferCooker Pro 2  149.8  150.2  300.0  Non Member 
Anthony Coco  WooferCooker Pro 2  149.9  149.7  299.6  Non Member 
Mike Newcomb  Pro No Wall  151.7  151.6  303.3  10
Micheal Holdsworth  Pro No Wall  149.8  149.8  299.6  8
Derek Mcgregor Pro No Wall  148.9  149.9 298.8 
Elijah Crockett  Pro No Wall  148.0  148.1  296.1  Non Member 
Jason Ceklarz  Pro 1  159.1  159.8  318.9  10
Pete G.  Pro 1  147.6  148.2  295.8  Non Member 
Jon Amirault  Pro 2  154.5  154.1  308.6  Non Member 
Roger Krebs  Pro 3  150.4  150.5  300.9  Non Member 
Dave Lyman  Pro Elite  152.3  152.0  304.3  10 
Zak Marcotte  Pro Elite  149.9  150.0  299.9  Non Member 
Tom Fuller  Pro Elite  140.0  ---  140.0  Non Member 
           
Shawn Vantil  BassBrawlin 250  119.01  138.71  257.72  Non Member 
Jason Ceklarz  BassBrawlin 280  139.43  140.35  279.78  10 
Scott Swanson  BassBrawlin 280  139.80  140.34  280.14  8
Steve Young  BassBrawlin 280  140.00  140.25  280.25  8
Dave Lyman  BassBrawlin 300 140.76  138.65  279.41  10 
Derek Mcgregor BassBrawlin 300 149.86  150.16  300.02  8
TDH Scott Scott  BassBrawlin 310  152.99  153.84  306.83  10 

 

 

Brier Hill's Chicken BBQ 2x(6-10-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Eric Deshane Rookie 135.4 136.5 271.9 Non Member
Ron Ranalli WooferCooker 2 154.0 154.1 308.1 20
Jeff Robbins Trunk 1 147.1 147.5 294.6 20
James Hutchison WooferCooker Pro 1 152.1 151.6 303.7 20
Big Dave Truck Pro 2 141.6 141.5 283.1 20
Big Dave CRX Pro Elite 152.8 152.7 305.5 20
           
Big Dave Truck BassBrawlin 260 129.66 130.30 259.96 20
Jeff Robbins BassBrawlin 260 129.60 130.29 259.89 16
Eric Deshane BassBrawlin 260 129.20 129.49 258.69 Non Member
Ron Ranalli BassBrawlin 280 139.61 140.35 279.96 20
James Hutchison BassBrawlin 280 139.71 140.23 279.94 16
Big Dave CRX BassBrawlin 280 139.90 139.93 279.83 16

 

 

Road To A Cure Charity 1x(6-4-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Tim Munn Rookie 142.1 141.7 283.8 Non Member 
Bryan Ganga Rookie 132.5 132.5 265.0 Non Member 
Andrew Hough Rookie 125.8 125.6 251.4 Non Member
Fernando Vega 1.5K Open 142.2 142.0 284.2 Non Member 
Andrew Blair 1.5K Open 138.0 138.5 276.5 Non Member 
Gesham 1.5K Open 142.9 132.1 275.0 Non Member 
Jarryd Crichton 1.5K Open 133.0 133.1 266.1 Non Member 
Amber Doolittle WooferCooker 1 144.3 144.1 288.4 Non Member 
Bob Baliram WooferCooker 1 143.7 141.9 285.6 Non Member 
Team Asshole Ashley Burns WooferCooker 1 148.5 148.5 297.0 Non Member 
Shiv Ramsawak WooferCooker 2 144.6 144.2 288.8 Non Member 
Jeff WooferCooker 2 142.2 141.6 283.8 Non Member 
Joell Farmer Trunk 1 140.9 139.7 280.6 Non Member
Team Trelo Loud Trunk 2 144.6 144.8 289.4 Non Member
Matthew Alexopoulos Trunk 2 143.5 142.5 286.0 Non Member 
Zamir Khan WooferCooker Pro 2 150.1 149.7 299.8 10
Danny Cullen WooferCooker Pro 2 148.7 148.1 296.8 Non Member
Rob Stahlbaum WooferCooker Pro 2 146.7  146.3  293.0 Non Member 
Johnathan Ali WooferCooker Pro 2 145.0 144.7 289.7
Jon Lozon Pro 1 153.2 152.5 305.7 10
Daniel Ryckman Pro 1 148.8 148.3 297.1 Non Member 
Team TF One CT Sounds Pro 2 158.6 158.5 317.1 Non Member 
James Poore Pro 3 152.3 153.7 306.0 Non Member 
Tamara McCaffrey Pro Elite 160.2 160.8 321.0 Non Member 
Justin Fernandes Pro Elite 160.1 160.9 321.0 Non Member 
Daryl McCoy Pro Elite 151.5 156.9 308.4 8
           
Bryan Ganga BassBrawlin 250 123.12 125.02 248.14 Non Member
Gesham BassBrawlin 250 114.98 128.18 243.16 Non Member 
Matthew Alexopoulos BassBrawlin 260 129.96 129.92 259.88 Non Member 
Shiv Ramsawak BassBrawlin 260 128.60 131.04 259.64 Non Member 
Bob Baliram BassBrawlin 260 129.85 134.80 264.65 Non Member 
Team Asshole Ashley Burns BassBrawlin 280 139.44 139.70 279.14 Non Member 
Team Trelo Loud BassBrawlin 280 139.80 139.04 278.84 Non Member 
Raman BassBrawlin 280 137.13 133.16 270.29 Non Member 
Danny Cullen BassBrawlin 280 139.88 140.17 280.05 Non Member
Jon Lozon BassBrawlin 300 148.87 149.53 298.40 10
Justin Fernandes BassBrawlin 300 140.81 135.32 276.13 Non Member 

 

 

Gouverneur Neighborhood Center Charity 2x(6-3-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Brett Taylor Rookie 139.4 138.8 278.2 Non Member
Eric Deshane Rookie 133.3 134.0 267.3 Non Member
Kerry Salls Rookie 129.6 130.6 260.2 Non Member
Diquan Milton Rookie 127.8 127.1 254.9 Non Member
Dave Proulx 1.5K OPen 148.2 148.3 296.5 20
Chad Soper 2.5K Open 147.5 147.4 294.9 20
Ryan Corse WooferCooker 1 145.1 144.9 290.0 Non Member
Ron Ranalli WooferCooker 2 152.4 152.3 304.7 20
Jeff Robbins Trunk 1 148.9 149.3 298.2 20
Alex Jakubic Trunk 1 137.6 138.2 275.8 Non Member
Tyler Warren Trunk 2 148.5 148.6 297.1 Non Member
James Hutchison WooferCooker Pro 1 153.0 152.8 305.8 20
Allen Densten Pro No Wall 147.5 144.2 291.7 20
Kenny Mcconville Pro 1 147.7 147.6 295.3 Non Member
Jon Mcmahon Pro 2 150.7 151.2 301.9 Non Member
Big Dave Truck Pro 2 141.3 141.5 282.8 16
Big Dave CRX Pro Elite 152.3 152.5 304.8 20
           
Allen Densten BassBrawlin 250 124.98 124.87 249.85 20
Brett Taylor BassBrawlin 250 121.82 127.81 249.63 Non Member
Diquan Milton BassBrawlin 250 120.63 127.46 248.09 Non Member
Kerry Salls BassBrawlin 250 124.33 121.35 245.68 Non Member
Big Dave Truck BassBrawlin 260 129.20 130.80 260.00 20
Jeff Robbins BassBrawlin 260 129.67 130.32 259.99 16
Dave Proulx BassBrawlin 260 129.92 129.86 259.78 16
Chad Soper BassBrawlin 260 129.75 129.58 259.33 14
Eric Deshane BassBrawlin 260 129.32 130.73 260.05 Non Member
Ron Ranalli BassBrawlin 280 139.93 139.98 279.91 20
Ryan Corse BassBrawlin 280 139.35 140.55 279.90 Non Member
Kenny Mcconville BassBrawlin 280 139.96 139.80 279.76 Non Member
Tyler Warren BassBrawlin 280 132.87 138.24 271.11 Non Member
Alex Jakubic BassBrawlin 280 130.12 132.54 262.66 Non Member
James Hutchison BassBrawlin 280 140.00 140.01 280.01 12
Big Dave CRX BassBrawlin 280 139.87 140.15 280.02 12
Jon Mcmahon BassBrawlin 300 142.79 149.44 292.23 Non Member
Lee Taylor BassBrawlin 310 151.42 151.37 302.79 20

 

 

Vehicle Vibes 1x(5-28-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie  146.9  147.3  294.2  10 
Tyler Demelo  Rookie  143.1  142.7  285.8  Non Member 
Evan Surette  Rookie  136.6  139.3  275.9  Non Member 
Mark Heath  Rookie  134.6  137.1  271.7  Non Member 
Kyle Cosselman  1.5K Open  142.8  141.9  284.7  10 
Brent Dutra  1.5K Open  141.0  ---  141.0  Non Member 
Jodie Gilstarp  2.5K Open  145.0  145.1  290.1  Non Member 
Scott Swanson  2.5K Open  144.9  144.8  289.7 
DJ Massive  2.5K Open  141.3  142.5  283.8  Non Member 
Paul Beauregard  2.5K Open  141.0  137.9  278.9  Non Member 
Adam McMasters  2.5K Open  137.7  136.1  273.8  Non Member 
Shane Waterman  WooferCooker 2  143.7  146.7  294.4  10 
Mike Newcomb  Pro No Wall  153.2  153.8  307.0  10
Danny Freeman  Pro No Wall  152.6  152.7  305.3  Non Member 
Mike Holdsworth  Pro No Wall  147.7  148.9  296.6  8
Mike Gladu  Pro 2  160.0  158.3  315.3  Non Member 
Tony Madonna  Pro 2  150.5  147.4  297.9  Non Member 
Joel Sound  Pro 2  149.1  148.5  297.6  Non Member 
Steve Griffin  Pro 2  147.5  149.3  296.8  7
           
Adam McMasters  BassBrawlin 250  120.45  130.96  251.41  Non Member 
Steve Griffin  BassBrawlin 260  129.31  ---  129.31  10 
Steve Young  BassBrawlin 280  139.93  140.04  279.97  10 
Danny Freeman  BassBrawlin 280  133.69  133.10  266.79  Non Member 
Scott Swanson  BassBrawlin 280  139.92  140.09  280.01  8
Mike Newcomb  BassBrawlin 310 151.17  152.80  303.97  10

 

 

Chudman's Memorial Day Soundoff 1x NADBL(5-28-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Matt Rush  Rookie  139.1 139.3 278.4 Non Member 
Chad Soper  2.5K Open  145.8 147.1 292.9 10 
Ron Ranalli  WooferCooker 2  149.1 146.0 295.1 10 
John Owens  WooferCooker 2  141.4 140.5 281.9 Non Member 
Jeff Robbins  Trunk 1  148.3 148.2 296.5 10 
Alex Jakubic Trunk 1  135.0 136.7 271.7 Non Member 
Lewis Brood  WooferCooker Pro 1  152.7 152.6 305.3 10 
Team Alphard/Monster/Gina  Pro No Wall  149.4 150.0 299.4 10 
Lee Taylor  Pro Elite  151.8 151.5 303.3 10 
Eric Slate  Pro Elite  142.0 141.7 283.7 Non Member 
           
Alex Jakubic BassBrawlin 260 129.36 130.47 259.83 Non Member
Jeff Robbins BassBrawlin 260  129.70 130.05 259.75 8
Chad Soper BassBrawlin 260 125.74 134.43 260.17 8
Team Alphard/Monster/Gina  BassBrawlin 280  137.95 137.51 275.46 10 
Ron Ranalli BassBrawlin 280 139.62 124.62 264.24 8
Lee Taylor  BassBrawlin 310 151.55 151.43 302.98 10 

 

 

In Memory of Tevan Yung 1x(5-27-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Austin Simmons Trunk 1 143.8 --- 143.8 Non Member
Cole Lowman Pro NoWall 154.1 --- 154.1 Non Member
Dalton Dufresne Pro No Wall 152.5 --- 152.5 Non Member
Travis Elliot Pro 2 152.3 --- 152.3 Non Member
Forest Griffin Pro 3 146.6 --- 146.6 Non Member

 

 

Boomin at the Base 3x(5-21-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Kyle Horender  Rookie  142.7  142.6  285.3  30 
Aaron Hoyt  Rookie  122.3  123.1  245.4  Non Member 
Dave Proulx  1.5K Open  147.9  147.9  295.8  30 
Claude Boucher  2.5K Open  150.6  150.7  301.3  30 
Daniel Foulkrod  2.5K Open  147.6  147.2  294.8  24 
Jodie Allport  WooferCooker 1  152.9  153.1  306.0  30 
Jared Horton  WooferCooker 1  145.0  146.1  291.1  24 
Kris Brown  WooferCooker 2  152.7  152.6  305.3  30 
Jeff Robbins  Trunk 1  148.9  149.0  297.9  30 
Joe Nemo  Trunk 1  142.0  142.4  284.4  Non Member 
John Ledue  Trunk 2  143.7  143.8  287.5  Non Member 
Kenny Peppin  Trunk 2  139.8  139.8  279.6  24 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  153.2  153.2  306.4  30 
Lewis Brood  WooferCooker Pro 1  152.7  152.3  305.0  24 
Ron Ranalli  Pro No Wall  154.4  154.2  308.6  30 
Jeff Basle  Pro No Wall  149.5  150.6  300.1  24 
Allen Densten  Pro No Wall  147.7  148.3  296.0  24 
Chris Sauve  Pro 1  151.1  151.1  302.2  30 
Lee Taylor  Pro Elite  152.0  152.4  304.4  30 
           
Aaron Hoyt  BassBrawlin 250  116.80  120.99  237.79  Non Member 
Ron Ranalli  BassBrawlin 260  129.97  129.97  259.94  30 
John Ledue  BassBrawlin 260  129.87  130.06  259.93  Non Member 
Jeff Robbins  BassBrawlin 260  129.79  130.13 259.92  24 
James Hutchison  BassBrawlin 280  139.92  140.06  179.98  30 
Kris Brown  BassBrawlin 280  139.30  140.52  279.82  24 
Dustin Denesha  BassBrawlin 280  139.83  139.97  279.80  24 
Kyle Horender  BassBrawlin 280  140.00 138.31  278.31  21 
Joe Nemo  BassBrawlin 280  135.12  140.92  276.04  Non Member 
Claude Boucher  BassBrawlin 280  130.03  129.86  259.89  18 
Jeff Basle  BassBrawlin 280  130.07  121.25  251.32  18 
Allen Densten  BassBrawlin 300  145.09  144.96  290.05  30 
Lee Taylor  BassBrawlin 310  151.21  150.83  302.04  30 

 

 

Team Trauma Setters "The Streets Awaken" 1x NADBL(5-21-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
DB Addicts Pigeon Toad  WooferCooker Pro 2  154.9  155.0  309.9  10 
TTS Scott  WooferCooker Pro 2  151.1  149.6  300.7  Non Member 
TTS Bobby  Pro 2  154.9  154.7  309.6  Non Member 
           
DB Addicts Pigeon Toad  BassBrawlin 250  124.4  125.4  249.8  10 
TTS Scott  BassBrawlin 250  119.8  131.1  250.9  Non Member 
TTS Bobby  BassBrawlin 300  148.8  151.1  299.9  Non Member 

 

 

Julio's Dyno-Tastic 1x(5-20-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
D'Andre Gittens  WooferCooker 1  138.7  139.1  277.8  Non Member 
TTS Richard Cropper  Trunk 1  140.0  140.2  280.2  Non Member 
Dwayne Black  Trunk 1  139.8  139.9  279.7  Non Member 
TTS Mona  WooferCooker Pro 1  139.0  139.0  278.0  Non Member 
DB Addicts Julio  WooferCooker Pro 1  151.3  ---  151.3 
Aaron Lyons  WooferCooker Pro 2  149.8  150.4  300.2  10 
           
TTS Richard Cropper  BassBrawlin 260  129.88  130.09  259.97  Non Member 
D'Andre Gittens  BassBrawlin 260  129.82  130.13  259.95  Non Member 
Dwayne Black  BassBrawlin 260  129.76  130.15  259.91  Non Member 
TTS Mona  BassBrawlin 260  129.86  129.99  259.85  Non Member 
Aaron Lyons  BassBrawlin 280  139.96  139.96  279.92  10 
DB Addicts Julio  BassBrawlin 280  139.91  140.11  280.02 

 

 

Big Apple of Plattsburgh 2x NADBL(5-20-27)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Rusty Lintz  Rookie  139.8  139.5  279.3  Non Member 
Mike Rock  Rookie  137.2  137.1  274.3 

Non Member 

Brian Brassard  Rookie  136.3  136.7  273.0 

Non Member

Ryan Corse  WooferCooker 1  145.2  145.1  290.3 

Non Member

Tyler Warren  WooferCooker 2  149.0  148.8  297.8 

Non Member

Jeff Robbins  Trunk 1  148.7  148.7  297.4  20 
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  152.6  153.2  305.8  20 
Lee Taylor  Pro Elite  146.7  146.7  293.4  20 
Joey Porter  Pro Elite  143.4  144.2  287.6 

Non Member

           
James Hutchison  BassBrawlin 250  117.91  131.87  249.78  20 
Brian Brassard  BassBrawlin 250  124.91  124.83  249.74 

Non Member

Mike Rock  BassBrawlin 250  124.29  126.10  250.39  Non Member 
Rusty Lintz  BassBrawlin 260  128.79  131.19  259.98  Non Member 
Jeff Robbins  BassBrawlin 280  139.48  140.49  279.97  20 
Ryan Corse  BassBrawlin 280  139.23  140.47  279.70  Non Member 
Tyler Warren  BassBrawlin 280  133.20  146.02  279.22  Non Member 
Joey Porter  BassBrawlin 280  136.49  140.93  277.42  Non Member 
Lee Taylor  BassBrawlin 300  140.70  ---  140.70  20

 

 

Julio's Dyno Tastic 1x(5-13-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Eric Johnson  WooferCooker 1  139.2  139.1  278.3  Non Member 
Dre Gittens  WooferCooker 1  138.4  139.2  277.6  Non Member  
TTS Matthew Shearing  Trunk 1  136.7  136.7  273.4  Non Member  
DB Addicts Julio  WooferCooker Pro 1  150.5  150.5  301.0  10 
TTS Mona  WooferCooker Pro 1  140.3  139.6  279.9  Non Member  
Aaron Lyons  WooferCooker Pro 2  150.3  150.3  300.6  10 
Dylan Brown  Pro 2  157.7  157.5  315.2  Non Member  
           
Dre Gittens  BassBrawlin 250  124.82  125.13  249.95  Non Member  
TTS Mona  BassBrawlin 250   124.51  125.14  249.65  Non Member  
TTS Matthew Shearing  BassBrawlin 250   124.54  123.49  248.03  Non Member  
Eric Johnson  BassBrawlin 260   129.90  129.69  259.59  Non Member  
DB Addicts Julio  BassBrawlin 260   129.93  130.08  260.01  10 
Aaron Lyons  BassBrawlin 280   138.10  140.64  278.74  10 
Dylan Brown  BassBrawlin 300   149.57  150.34  299.87  Non Member  

 

 

Shakin Headz White MTS Beatdown 1x(5-13-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr. Rookie 147.5 147.3 294.8 10
Shawn Vantil Rookie 138.7 139.3 278.0 Non Member
Jason Benwell Rookie 133.5 136.4 269.9 Non Member
Kyle Cosselman 1.5K Open 143.1 142.9 286.0 10
Thomas Fuller WooferCooker 1 140.0 140.0 280.0 Non Member
Joshua Durette WooferCooker Pro 2 143.5 133.2 276.7 Non Member
Johnny Pappy Pro 1 152.0 152.9 304.9 10
Jon Amiravlt Pro 2 155.7 155.1 310.8 Non Member

 

 

Ray's Place(5-13-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Brett Taylor Rookie 138.9 139.4 278.3 Non Member
Eric Deshane Rookie 132.6 131.6 264.2 Non Member
Jeff Robbins Trunk 1 148.6 148.4 297.0 10
James Hutchison WooferCooker Pro 1 151.2 153.0 304.2 10
Ron Ranalli Pro No Wall 154.3 154.2 308.5 10
Dave Proulx Pro 1 152.1 152.7 304.8 10
Jesse Vanleuven Pro 2 149.7 149.7 299.4 10
           
Brett Taylor BassBrawlin 250 124.37 125.49 249.86 Non Member
James Hutchison Bassbrawlin 260 129.96 129.90 259.86 10
Dave Proulx BassBrawlin 260 129.58 130.47 260.05 8
Eric Deshane BassBrawlin 260 127.75 132.33 260.08 Non Member
Jeff Robbins BassBrawlin 280 139.42 140.39 279.81 10
Jesse Vanleuven BassBrawlin 300 149.05 148.89 297.94 10
Ron Ranalli BassBrawlin 300 148.31 147.69 296.00 8

 

 

Radica's Hot and Spicy Mississauga 1x(5-7-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Zack Woodward  Rookie  133.4  133.2  266.6  Non Member 
Henry Davey  Rookie  135.0  130.4  265.4  Non Member 
J. Fernando Vega  1.5K Open  140.1  141.9  265.4  Non Member 
JD Moore  2.5K Open  144.4  144.1  288.5  Non Member 
Nick Bennardo  2.5K Open  143.2  142.4  285.6  Non Member 
Izzy  WooferCooker 2  144.8  144.4  289.2  10
Matthew Alexopoules  WooferCooker 2  142.8  142.7  285.5  Non Member 
Shane Hunsberger  Trunk 2  148.8  148.8  297.6  Non Member 
Avi Maharaj  Trunk 2  144.8  140.6  285.4  Non Member 
Danny Cullen  WooferCooker Pro 2  150.4  150.1  300.5  Non Member 
Zamir Khan  WooferCooker Pro 2  148.7  148.6  297.3 
Irfaan Ali Pro No Wall 143.6  144.6  288.2  Non Member 
Daniel Ryckman  Pro 1  149.6  149.4  299.0  Non Member 
Kyle Kmetyk  Pro 1  149.3  149.5  298.8  Non Member 
Chris Jones  Pro 1  146.5  146.6  293.1  Non Member 
Tyler B.  Pro Elite  147.7  148.0  295.7  Non Member 
           
Henry Davey  BassBrawlin 250  124.96  123.75  248.71  Non Member 
JD Moore  BassBrawlin 260  128.67  131.06  259.73  Non Member 
Matthew Alexopoules  BassBrawlin 260  129.77  129.93  259.70  Non Member 
Shane Hunsberger  BassBrawlin 260  128.03  131.32  259.35  Non Member 
Irfaan Ali  BassBrawlin 260  129.87  129.35  259.22  Non Member 
Zack Woodward  BassBrawlin 260  125.89  128.10  253.99  Non Member 
Danny Cullen  BassBrawlin 280  139.77  140.05  279.82  Non Member 
Nick Bennardo  BassBrawlin 280  137.17  125.21  260.08  Non Member 
Izzy  BassBrawlin 280  134.87  125.21  260.08  8
Zamir Khan  BassBrawlin 300 143.66  144.53  288.19  10 

 

 

Audio XTC: Return Of The Bass - An NADBL 3x Event (5-6-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Logan Hauslyak Rookie 140.1 139.8 279.9 Non Member
Kris Brown WooferCooker 2 151.8 152.4 304.2 30
Jeff Robbins Trunk 1 148.7 148.8 297.5 30
Nick Stchur Trunk 1 144.7 145.6 290.3 Non Member
Team Rusty Bridge Trunk 2 149.8 149.7 299.5 30
Kenny Peppin Trunk 2 143.7 143.6 287.3 24
James Hutchison WooferCooker Pro 1 153.0 152.9 305.9 30
DB Addicts Julio WooferCooker Pro 1 150.9 151.0 301.9 24
DB Addicts Pigeon Toad WooferCooker Pro 2 154.2 154.2 308.4 30
Daniel Sierant WooferCooker Pro 2 147.2 147.2 294.4 24
Ben Turansk Pro No Wall 139.8 143.9 283.7 Non Member
Felix Fogrty Pro 1 146.9 147.1 294.0 Non Member
Scott Reinnagel Pro 1 140.9 140.4 281.3 24
TTS Bobby Pro 2 153.3 153.4 306.7 Non Member
Dom Malizia Pro 3 149.8 148.7 298.5 30
           
DB Addicts Pigeon Toad BassBrawlin 250 122.76 127.09 249.85 30
Kenny Peppin BassBrawlin 250 123.08 126.63 249.71 24
Scott Reinnagel BassBrawlin 250 122.78 125.12 247.90 24
James Hutchison BassBrawlin 260 129.94 129.99 259.93 30
Team Rusty Bridge BassBrawlin 260 129.86 129.72 259.38 24
Logan Hauslyak BassBrawlin 260 129.26 129.66 258.92 Non Member
Daniel Sierant BassBrawlin 280 139.51 140.48 279.99 30
Team DB Addicts Julio BassBrawlin 280 139.81 140.00 279.81 24
Jeff Robbins BassBrawlin 280 139.83 139.81 279.64 24
Ben Turansk BassBrawlin 280 138.90 139.66 278.56 Non Member
Nick Stchur BassBrawlin 280 130.11 143.56 273.67 Non Member
TTS Bobby BassBrawlin 300 145.92 153.33 299.25 Non Member
Felix Fogrty BassBrawlin 300 145.62 147.43 293.05 Non Member
Dom Mailizia BassBrawlin 300 146.08 145.87 291.95 24
Kris Brown BassBrawlin 300 144.45 145.76 290.21 21

 

 

Central NH Basshead Beatdown 2x(4-30-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Jr.  Rookie  145.0  147.9  292.9  20 
Shawn Corrigan  Rookie  143.2  143.0  286.2  16 
Derek Silvestri  Rookie  142.5  142.5  285.0  Non Member 
Shawn Vantil  Rookie  139.2  133.5  272.7  Non Member 
Kyle Cosselman  1.5K Open  142.8  142.3  285.1  20 
Roland B.  1.5K Open  133.5  135.9  271.4  Non Member 
Anthony Roy  2.5K Open  144.5  144.9  289.4  Non Member 
Tyler Grace  2.5K Open  142.7  142.2  284.9  Non Member 
Joshua Durette  WooferCooker 1  142.6  141.9  284.5  Non Member 
Jason Ceklarz Trunk 1 145.6 --- 145.6 20
Derek Mcgregor  WooferCooker Pro 1 150.1  150.3 300.4 20 
Roger Krebs  WooferCooker Pro 2  150.6  150.7  301.3 Non Member 
Mike Newcomb  Pro No Wall  153.3  153.3  306.6  20
Michael Holdsworth  Pro No Wall  149.3  149.4  298.7  16 
Johnny Pappy  Pro 1  153.1  153.3  306.4  20 
Pete G.  Pro 1  145.9  148.1  294.0  Non Member 
Sean Evans  Pro Elite  146.6  145.9  292.5  Non Member 
           
Roland B.  BassBrawlin 260  124.27  133.81  258.08  Non Member 
Shawn Vantil  BassBrawlin 260  129.34  124.30  253.64  Non Member 
Pete G.  BassBrawlin 260  129.50  132.99  262.49  Non Member 
Steve Young Jr.  BassBrawlin 280  139.88  139.91  279.79  20 
Mike Mattison  BassBrawlin 280  134.26  136.93  271.19  Non Member 
Shawn Corrigan  BassBrawlin 280  108.95  ---  108.95  16 
Mike Newcomb  BassBrawlin 300 149.63  150.06  299.69  20

 

 

Rockin with Russ Vol.2 NADBL 3x(4-29-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Scott Reinnagel Rookie 141.8 141.6 283.4 30
Brett Karpovich Rookie 136.3 139.2 275.5 Non Member
Big Z 2.5K Open 147.9 143.8 291.7 30
Jeff Robbins Trunk 1 147.5 147.4 294.9 30
David Morrison Trunk 1 145.7 145.8 291.5 24
DB Addicts Sean Trunk 1 143.0 143.2 286.2 Non Member
Bridget Esenwine Trunk 2 149.1 149.0 298.1 30
Nathan Litko Trunk 2 148.2 148.2 296.4 Non Member
DB Addicts Pigeon Toad WooferCooker Pro 1 145.8 145.3 291.1 30
Daniel Sierant WooferCooker Pro 2 147.1 147.1 294.2 30
Felix Fogrty Pro No Wall 146.8 147.3 294.1 Non Member
Allen Densten Pro No Wall 146.6 146.4 293.0 24
Seth Duffy Pro 1 145.1 146.4 291.5 Non Member
Sean Black Pro 1 145.0 144.9 289.9 Non Member
Dom Malizia Pro 3 148.7 150.5 299.2 30
Chris Brown Pro Elite 148.4 148.6 297.0 Non Member
           
DB Addicts Pigeon Toad BassBrawlin 250 120.31 128.95 249.26 30
David Morrison BassBrawlin 250 123.86 125.02 248.88 24
Scott Reinnagel BassBrawlin 250 115.69 129.92 245.61 24
Allen Densten BassBrawlin 260 129.71 130.16 259.87 30
Bridget Esenwine BassBrawlin 260 125.20 132.06 257.26 24
Seth Duffy BassBrawlin 260 129.85 130.16 260.01 Non Member
DB Addicts Sean BassBrawlin 280 138.30 141.20 279.50 Non Member
Daniel Sierant BassBrawlin 280 139.14 140.13 279.27 24
Nathan Litko BassBrawlin 280 137.55 141.56 279.11 Non Member
Sean Black BassBrawlin 280 139.01 139.16 278.17 Non Member
Jeff Robbins BassBrawlin 280 139.78 140.26 280.04 21
Dom Malizia BassBrawlin 300 148.88 148.65 297.53 30

 

 

Team Deadly Hertz Jeff Lockhart 3x(4-22-17/4-23-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chris Vittor  Rookie  139.3  139.0  278.3  Non Member  
Team Retribution Jeremy  1.5K Open  142.2  140.0  282.2  Non Member  
Kris Brown  WooferCooker 2  152.5  152.5  305.5  30 
Taylor Green  WooferCooker 2  149.0  149.1  298.1  24 
Dorian Dickerson  WooferCooker 2  148.5  148.8  297.3  Non Member  
Jeff Robbins  Trunk 1  147.9  146.1  294.0  30 
Angelita Renken  Trunk 1  143.9  143.7  287.6  Non Member  
TTS Richard Cropper  Trunk 1  138.1  139.7  277.8  Non Member  
Bridget Esenwine  Trunk 2  149.5  149.7  299.2  30 
Kenny Peppin  Trunk 2  147.5  147.2  294.7  24 
TTS Dwayne  Trunk 2  141.0  140.8  281.8  Non Member  
Team Nemesis Walt  WooferCooker Pro 1  154.5  154.2  308.7  Non Member  
James Hutchison  WooferCooker Pro 1  153.3  153.3  306.6  24 
Team DB Addicts Julio  WooferCooker Pro 1  151.5  151.5  303.0  24 
Team Retribution DJ  WooferCooker Pro 1  149.3  149.2  298.5  Non Member  
TTS Mona  WooferCooker Pro 1  147.5  147.1  294.6  Non Member  
Nathan Potter  WooferCooker Pro 2  155.8  155.7  311.5  Non Member  
Austin Clayburg  WooferCooker Pro 2  152.0  151.9  303.9  Non Member   
SCS Dustin  WooferCooker Pro 2  150.5  150.1  300.6  Non Member   
Chad Stoulil  Pro No Wall  160.6  160.1  320.7  Non Member   
SCS Dorothy  Pro No Wall   153.8  153.5  307.3  Non Member   
TDH Chode  Pro No Wall   153.4  153.4  306.8  24 
Team Retribution Paul  Pro No Wall   151.1  151.2  302.3  Non Member   
Kevin Souza  Pro No Wall   149.9  150.4  300.3  Non Member   
Charlie Jockers  Pro No Wall   149.6  149.5  299.1  Non Member   
Team Nemesis Wally  Pro No Wall   148.5  148.5  297.0  Non Member   
Team Retribution Devin  Pro No Wall   148.7  148.3  297.0  Non Member   
Kaitlin Appell  Pro No Wall   148.4  148.3  296.7  Non Member   
TDH Brian  Pro No Wall   146.5  146.4  292.9  18  
Kenny Lee  Pro No Wall  146.5  146.4  292.9  Non Member   
TTS Jeff  Pro 1  152.9  152.7  305.6  Non Member   
TTS Corey  Pro 2  163.3  163.2  326.5  Non Member   
Dylan Brown  Pro 2  157.5  157.7  315.2  Non Member   
Jamie Biodrowski  Pro 2  158.2  156.8  315.0  Non Member   
SCS Barry  Pro 2  156.4  156.3  312.7  Non Member   
Robert Calamia Pro 2  152.6  153.9 306.5 Non Member   
Daniel Drown  Pro 2  163.0  ---  163.0  Non Member   
TDH Scott Scott  Pro 2  ---  ---  --- 18   
SCS Jeremy  Pro 3  160.5  160.5  321.0  Non Member   
TTS Brian  Pro 3  159.4  159.2  318.6  Non Member   
TDH George  Pro Elite  155.1  155.1  310.2  30  
           
Angelita Renken  BassBrawlin 250  122.56  127.22  249.78  Non Member 
Taylor Green  BassBrawlin 250  124.56  125.16  249.72  24
Kenny Peppin  BassBrawlin 250  120.59  128.99  249.58  24
Team Retribution Jeremy  BassBrawlin 250  123.25  109.19  232.44  Non Member 
TDH Scott Scott  BassBrawlin 250  ---  --- --- 21 
James Hutchison  BassBrawlin 260 129.82  130.12  259.94  30
SCS Jeremy  BassBrawlin 260 129.94  130.00  259.94  Non Member 
TDH Brian  BassBrawlin 260 129.80  130.03  159.83  24
Kaitlin Appell  BassBrawlin 260 129.32  130.40  259.72  Non Member 
Bridget Esenwine  BassBrawlin 260 128.93  130.34  259.27  21
Team Nemesis Wally  BassBrawlin 280 139.89  140.11  280.00  Non Member 
TDH Chode  BassBrawlin 280 139.91  140.00  279.91  24
Jeff Robbins  BassBrawlin 280 139.50  140.39  279.89  24 
Kevin Souza  BassBrawlin 280 139.67  140.21  279.88  Non Member 
Team Nemesis Walt  BassBrawlin 280 138.99  140.84  279.83  Non Member 
Kenny Lee  BassBrawlin 280 139.50  140.21  279.71  Non Member 
Charlie Jockers  BassBrawlin 280 135.00  141.46  276.46  Non Member 
TTS Richard Cropper  BassBrawlin 280 136.44  131.15  267.59  Non Member 
Team Retribution DJ  BassBrawlin 280 139.77  140.24  280.01  Non Member 
Team DB Addicts Julio  BassBrawlin 280 139.69  140.32  280.01  18 
Austin Clayburg  BassBrawlin 300 149.82  150.12  299.94  Non Member 
Team Retribution Devin  BassBrawlin 300 148.75  149.39  298.14  Non Member 
Team Retribution Paul  BassBrawlin 300 148.65  149.43  298.08  Non Member 
TTS Brian  BassBrawlin 310 154.85  155.13  309.98  Non Member 
TDH George  BassBrawlin 310 153.22  153.67  306.89  24
Jamie Biodrowski  BassBrawlin 320 155.10  156.04  311.14  Non Member 
Team Nemesis Jared  BassBrawlin 320 159.94  160.61  320.55  Non Member 

 

 

Northside Autosports Season Opener(4-9-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Bryan R  Rookie  133.7  132.5  267.2  Non Member 
Resham  Rookie  132.6  134.3  266.9  Non Member  
Nicholas Burton  1.5K Open  138.6  138.8  277.4  Non Member  
Yvonne White  2.5K Open  140.2  140.2  280.4  Non Member  
Amber Doolittle  WooferCooker 1  143.4  143.9  287.3  Non Member  
Bob  WooferCooker 1  134.4  138.0  272.4  Non Member  
Danny Cullen  WooferCooker 2  148.9  149.0  297.9  Non Member  
Zamir Kahn  WooferCooker 2  148.7  148.8  297.5  8
Shane Hunsberger  Trunk 2  148.9  148.6  297.5  Non Member  
Shawn Nagel  Trunk 2  145.9  146.3  292.2  Non Member  
Zach Miller  Trunk 2  141.1  141.6  282.7  Non Member  
Andrew Hough  Pro No Wall  142.7  142.6  285.3  Non Member  
Jon Lozon  Pro 1  153.3  153.3  306.6  10  
Daniel Billingsley  Pro 1  148.3  148.3  296.6  Non Member  
Daniel Ryckman  Pro 1  145.6  144.5  290.1  Non Member  
Steve Clarke  Pro 1  142.8  141.1  283.9  Non Member  
           
Yvonne White  BassBrawlin 260  129.4  130.4  259.8  Non Member  
Bob  BassBrawlin 260   125.4  127.3  252.7  Non Member  
Danny Cullen  BassBrawlin 280   134.9  142.0  276.9  Non Member  
Daniel Ryckman  BassBrawlin 280   136.8  135.2  272.0  Non Member  
Steve Clarke  BassBrawlin 280   129.4  132.3  261.7  Non Member  
Jon Lozon  BassBrawlin 300  149.7  149.6  299.3  10

 

 

NH Season Opener 2x(4-9-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young  Rookie  145.8  145.9  291.7  20 
Derek Silvestri  Rookie  143.1  142.1  285.2  Non Member 
Shawn Vantil  Rookie  137.1  136.0  273.1  Non Member  
Matt Alder  Rookie 132.8  136.0 268.8  Non Member  
Kyle Cosselman  1.5K Open  133.0  132.1  265.1  20
Tyler Grace  2.5K Open  143.0  142.7  285.7  Non Member  
Jeremy Nova  2.5K Open   141.1  140.4  281.5  Non Member  
Paul Bearuregard  2.5K Open   138.8  139.9  278.7  Non Member  
Dennis Godbout  WooferCooker 1  142.1  141.8  283.9  Non Member  
Paul Selikowitz  WooferCooker 1  137.4  136.6  274.0  Non Member 
Shane Waterman  WooferCooker 2  143.0  142.8  285.8  20  
Derek Can-I WooferCooker Pro 1  147.0  146.8  293.8  20  
Michael Holdsworth  Pro No Wall  149.1  149.4  298.5  20 
Joshua Durette  Pro No Wall  144.6  142.4  287.0  Non Member   
Keith Fafard  Pro 1  156.7  156.5  313.2  Non Member   
Anthony Denaples  Pro 2  157.2  157.3  314.5  Non Member   
Sean Evans  Pro Elite  146.6  145.9  292.5  Non Member 
           
Shawn Vantil BassBrawlin 260  129.76  103.06  232.82  Non Member   
Steve Young BassBrawlin 280 139.97  139.89  279.86  20 
Anthony Denaples BassBrawlin 280  135.07  144.75  279.82  Non Member   
Tyler Grace  BassBrawlin 280 139.66  115.30  254.96  Non Member   
Derek -Can-I- McGregor BassBrawlin 300 148.90  148.20  297.10  20   

 

 

Blackburg Beat Down 2x(4-1-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Ryan 1.5K Open 141.7 141.7 283.4 Non Member
Jeff Smith 2.5K Open 143.4 144.2 287.6 Non Member
David Gross WooferCooker 2 145.8 146.2 292.0 Non Member
SCS Donald WooferCooker 2 142.3 142.6 284.9 Non Member
Jon G. WooferCooker Pro 1 141.4 141.5 282.9 Non Member
SCS Dustin WooferCooker Pro 2 149.8 149.9 299.7 Non Member
SCS Monte Pro No Wall 153.7 153.6 307.3 Non Member
SCS Barry Pro 2 154.1 153.8 307.9 Non Member
Patrick Remington Pro 2 153.5 152.7 306.2 Non Member
TTS Brian Pro 3  159.1  158.9  318.0 Non Member
           
Scs Donald BassBrawlin 280 136.80 139.10 275.90 Non Member
Chad Ryan BassBrawlin 280 135.64 136.34 271.98 Non Member
David Gross BassBrawlin 280 132.90 134.30 267.20 Non Member
 SCS Barry BassBrawlin 280 136.97 143.06 280.03 Non Member
TTS Brian BassBrawlin 300 149.93 150.07 300.00 Non Member
Patrick Remington BassBrawlin 300  147.07  149.31  296.38 Non Member

 

 

April Fools 1x(4-1-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Brett Taylor Rookie 139.2 139.4 278.6 Non Member
Donnie Seguin Rookie 138.5 139.1 277.6 Non Member
Chad Soper 1.5K Open 144.7 144.2 288.9 10
Jonathan Tanner 2.5K Open 143.5 145.5 289.0 10
Ron Ranalli WooferCooker 2 153.8 153.8 307.6 10
Dave Proulx WooferCooker 2 150.3 150.4 300.7 8
Travis Ashlaw Trunk 1 141.7 142.2 283.9 Non Member
James Hutchison WooferCooker Pro 1 152.4 153.5 305.9 10
Jesse Vanleuven Pro 2 152.8 153.0 305.8 10
Adam Smith Pro Elite 142.9 143.6 286.5 Non Member
           
Brett Taylor BassBrawlin 260 129.45 130.39 259.84 Non Member
Chad Soper BassBrawlin 260 129.62 129.20 258.82 8
Donnie Seguin BassBrawlin 260 129.64 130.45 260.09 Non Member
Ron Ranalli BassBrawlin 280 139.06 140.79 279.85 10
Travis Ashlaw BassBrawlin 280 139.81 140.02 279.83 Non Member
Jesse Vanleuven BassBrawlin 300 149.94 149.92 299.84 10
Adam Smith BassBrawlin 300 143.40 144.26 287.66 Non Member

 

 

Chudmans March Madness(3-26-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Matt Wright Rookie 145.8 145.8 291.6 10
Daniel Foulkrod Rookie 143.9 144.3 288.2 8
Kenny Rookie 135.7 136.8 272.6 Non Member
Dylan Rookie 134.6 133.5 268.1 Non Member
Chad Soper 1.5 Open 144.4 144.2 288.6 10
Jonathan Tanner 2.5K Open 142.9 143.8 286.7 10
Brandon Beckley WooferCooker 1 138.7 137.9 276.6 Non Member
Dave Proulx WooferCooker 2 152.9 152.8 305.7 10
Kris Brown WooferCooker 2 152.4 152.4 304.8 8
Ron Ranalli WooferCooker 2 149.7 153.8 303.5 8
Travis Ashlaw Trunk 1 143.1 143.1 286.2 Non Member
James Hutchison WooferCooker Pro 1 151.6 151.4 303.0 10
John Owens WooferCooker Pro 2 142.7 142.8 285.5 Non Member
Nathan Pro No Wall 140.6 140.0 280.6 Non Member
Chris Sauve Pro 1 151.1 150.7 301.8 10
Adam Smith Pro 1 141.2 141.2 282.4 Non Member
Lee Taylor Pro Elite 149.7 146.5 296.2 10
           
Dylan BassBrawlin 250 114.54 132.22 246.76 Non Member
Chad Soper BassBrawlin 260 128.73 130.99 259.72 10
Nathan BassBrawlin 260 128.82 130.29 259.11 Non Member
Brandon Beckley BassBrawlin 260 129.72 130.31 260.03 Non Member
Lee Taylor BassBrawlin 280 140.00 139.90 279.90 10
James Hutchison BassBrawlin 280 139.74 140.12 279.86 8
Jonathan Tanner BassBrawlin 280 139.50 140.08 279.58 8
Ron Rannali BassBrawlin 280 139.19 138.37 277.56 7
Matt Wright BassBrawlin 280 137.32 138.32 275.64 7
Adam Smith BassBrawlin 280 133.47 135.09 268.56 Non Member
Kris Brown BassBrawlin 300 146.16 143.91 290.07 10

 

 

Frozen SPL 1x(2-27-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Derek Silvestri Rookie 141.1 143.0 284.1 Non Member
Shawn Corrigan Rookie 141.1 140.9 282.0 8
James O'Brien 1.5K Open 137.9 137.7 275.6 Non Member
Denis Godbout 1.5K Open 133.5 133.4 266.9 Non Member
Jodie Gilstrap 2.5K Open 144.1 144.5 288.6 Non Member
Mike Holdsworth 2.5K Open 143.8 143.9 287.7 8
Adam Mcmasters 2.5K Open 141.5 136.6 278.1 Non Member
Shane Waterman WooferCooker 1 144.2 143.9 288.1 10
Keith English WooferCooker 1 142.2 142.7 284.9 Non Member
Quintezz Williams WooferCooker 2 136.2 137.9 274.1 Non Member
Tim Finton Trunk 2 146.2 146.2 292.4 Non Member
Scott Swanson WooferCooker Pro 1 147.7 147.9 295.6 10
Danny Freeman Pro No Wall 153.4 153.3 306.7 Non Member
Mike Travassos Pro No Wall 153.0 152.7 305.7 Non Member
Mike Newcomb Pro No Wall 152.6 152.3 304.9 8
Keith Fafard Pro 1 157.0 157.0 314.0 Non Member
Johnny Pappy Pro 1 151.2 151.3 302.5 8
Nick St. John Pro 1 150.5 150.8 301.3 Non Member
Paul Garant Pro 1 147.2 147.5 294.7 Non Member
Dave Lyman Pro Elite 154.4 154.1 308.5 10
Sean Evans Pro Elite 147.0 146.9 293.9 Non Member
           
James O'Brien BassBrawlin 250 121.68 132.32 254.00 Non Member
Sean Evans BassBrawlin 260 129.25 128.49 257.74 Non Member
Scott Swanson BassBrawlin 280 139.63 140.36 279.99 10
Mike Newcomb BassBrawlin 280 139.80 140.10 279.90 8
Shawn Corrigan BassBrawlin 280 138.75 129.16 267.91 8
Adam Mcmasters BassBrawlin 280 134.64 130.11 264.75 Non Member
Paul Garant BassBrawlin 280 139.32 140.96 280.28 Non Member
Dave Lyman BassBrawlin 300 149.85 150.15 300.00 10
Mike Travassos BassBrawlin 300 149.96 149.99 299.95 Non Member
Danny Freeman BassBrawlin 300 149.46 149.02 298.48 Non Member
Derek Mcgregor BassBrawlin 310 153.49 153.52 307.01 10

 

 

Damn Its Cold(2-19-17)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Matt Wright Rookie 145.3 145.4 290.7 10
Chad Soper 1.5K Open 143.3 143.5 286.8 10
Jonathan Tanner 2.5K Open 140.3 140.3 280.6 10
Allen Densten Trunk 2 125.6 125.7 251.3 10
James Hutchison Pro 1 147.7 147.5 295.2 10
Jesse Vanlueven Pro 2 152.7 152.9 305.6 10
           
Allen Densten BassBrawlin 250 115.06 --- 115.06 10
Jonathan Tanner BassBrawlin 260 127.70 132.20 259.90 10
Matt Wright BassBrawlin 260 128.22 131.30 259.52 8
Jesse Vanleuven BassBrawlin 300 149.70 150.22 299.92 10
James Hutchison BassBrawlin 300 149.56 149.22 298.78 8
Chad Soper BassBrawlin 300 141.17 142.43 283.60 8

 

 

TDH Toys 4 Tots 3x(12-4-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
The Angree Baker Rookie 139.4 141.1 280.5 30
FMD George 1.5K Open 143.2 --- 143.2 Non Member
Travis Shubert 1.5K Open 141.0 --- 141.0 Non Member
Mark Stevenson 1.5K Open 140.0 --- 140.0 Non Member
TGM Fred 1.5K Open 136.5 --- 136.5 Non Member
TGM Robert 1.5K Open 136.1 --- 136.1 Non Member
TWS Eric 1.5K Open 136.0 --- 136.0 Non Member
Big Z 2.5K Open 146.8 147.2 294.0 30
Matt Wright 2.5K Open 145.0 141.6 286.6 24
Team Struggle Ric 2.5K Open 143.8 --- 143.8 Non Member
Anthony Samuolus 2.5K Open 142.7 --- 142.7 Non Member
Kenny Lee 2.5K Open 135.7 --- 135.7 Non Member
James Hutchison WooferCooker 2 151.3 151.1 302.4 30
TTS Scott WooferCooker 2 147.5 --- 147.5 Non Member
Danny Horton WooferCooker 2  141.6 --- 141.6 Non Member
TGM Tater WooferCooker 2  139.3 --- 139.3 Non Member
Kyle Lewis Trunk 1 141.6 --- 141.6 Non Member
Jordan Stewart Trunk 1  140.6 --- 140.6 Non Member
TGM Jody Trunk 1  140.2 --- 140.2 Non Member
Richard Cropper Trunk 1  138.6 --- 138.6 Non Member
John Sater Trunk 2 139.1 --- 139.1 Non Member
TDH Brian WooferCooker Pro 1 147.6 --- 147.6 30
TTS Mona WooferCooker Pro 1 144.0 --- 144.0 Non Member
DB Addicts Pigeon Toad WooferCooker Pro 2 154.3 154.3 308.6 30
TDH Nick Garcia Pro No Wall 153.6 153.6 307.2 30
DB Addicts Julio Pro No Wall  152.3 152.3 304.6 24
Team Struggle Mike Pro No Wall  147.6 --- 147.6 Non Member
TTS Dwayne Pro No Wall  143.6 --- 143.6 Non Member
DB Addicts Ron Pro 1 160.2 162.8 323.0 30
Cricket Pro 1 142.2 --- 142.2 Non Member
TTS Brian Pro 2 158.3 --- 158.3 Non Member
DB Addicts Green Machine Pro 2 157.4 --- 157.4 Non Member
TDH Goren Pro 2 155.4 --- 155.4 Non Member
           
DB Addicts Pigeon Toad BassBrawlin 250 122.73 126.75 249.48 30
TTS Mona BassBrawlin 250  114.08 131.83 245.91 Non Member
DB Addicts Julio BassBrawlin 260  129.96 129.98 259.94 30
Team Struggle Ric BassBrawlin 260 129.70 130.24 259.94 Non Member
Jordan Stewart BassBrawlin 260 129.67 130.27 259.94 Non Member
Richard Cropper BassBrawlin 260 128.36 131.17 259.93 Non Member
Kenny Lee BassBrawlin 260 129.79 129.73 259.52 Non Member
Cricket BassBrawlin 260 128.67 130.33 259.00 Non Member
Anthony Samoulus BassBrawlin 260 128.80 129.97 258.77 Non Member
DB Addicts Pops BassBrawlin 260 129.87 130.14 260.01 18
TDH Brian BassBrawlin 260 129.26 130.77 260.03 21
Team Struggle Mike BassBrawlin 260 139.43 140.52 279.95 Non Member
TTS Dwayne BassBrawlin 280 138.48 133.03 271.51 Non Member
TDH Nick Garcia BassBrawlin 280 139.95 140.06 280.01 24
Caitlin Taylor BassBrawlin 280 139.67 140.35 280.01 Non Member
FMD George BassBrawlin 280 139.67 140.35 280.02 Non Member
Colton Berg BassBrawlin 300 149.95 150.05 300.00 Non Member
TTS Brian BassBrawlin 300 149.93 150.09 300.02 Non Member

 

 

Jammin With Jodie Deja Vu Double 1x(11-27-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jodie Allport WooferCooker 1 148.6 148.6 297.2 10
Jodie Allport WooferCooker 1 148.1 148.3 296.4 10

 

 

BBCA 1x Meet(11-26-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Rookie 144.4 146.5 290.9 10
Mike Holdsworth Rookie 142.7 142.1 284.8 8
Jeremy Nova 2.5K Open 142.2 142.4 284.6 Non Member
Nathan Boutot Trunk 1 143.9 141.7 285.6 Non Member
Keith Fafard Pro 1 156.8 157.0 313.8 Non Member
Johnny Pappy Pro 1 149.4 149.4 298.8 8
Chris Johnson Pro 1 146.1 146.0 292.1 8
           
Chris Johnson BassBrawlin 280 139.80 140.20 280.00 10

 

 

DefJ's Turkey Day Massacre 2 1x(11-20-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Chad Soper Rookie 138.5 138.4 276.9 10
Ron Ranalli 1.5K Open 150.0 150.1 300.1 10
Allen Densten Trunk 2 137.7 137.7 275.4 10
James Hutchison Pro 1 146.8 146.6 293.4 10
Jesse Vanleuven Pro 2 153.9 153.9 307.8 10
           
James Hutchison BassBrawlin 260 129.86 129.96 259.82 10
Allen Densten BassBrawlin 260  129.99 130.04 260.03 8
Ron Ranalli BassBrawlin 280  139.60 140.09 279.69 10
Chad Soper BassBrawlin 280  130.38 128.29 258.67 8
Jesse Vanleuven BassBrawlin 300  149.87 149.78 299.65 10

 

 

HiWay Hifi 2x(10-29-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Jennifer Scanlon 1.5K Open 140.9 140.4 281.3 20
Jonathan Tanner 2.5K Open 140.5 140.4 280.9 20
Dave Proulx WooferCooker 2 152.9 152.7 305.6 20
Travis Ashlaw Trunk 1 143.6 144.1 287.7 Non Member
Kenny Peppin Trunk 2 140.6 142.5 283.1 20
Lewis Brood WooferCooker Pro 1 152.2 151.8 304.0 20
Chris "Vader" Sauve Pro 1 147.4 147.6 295.0 20
James Hutchison Pro 1 146.7 146.9 293.6 16
           
Kenny Peppin BassBrawlin 250 122.91 126.79 249.70 20
Dave Proulx BassBrawlin 260  129.83 130.14 259.97 20
Jennifer Scanlon BassBrawlin 260  129.30 130.63 259.93 16
Jonathan Tanner BassBrawlin 260  129.99 128.88 258.87 16
Chris "Vader" Sauve BassBrawlin 280  139.80 139.98 279.78 20
Travis Ashlaw BassBrawlin 280  139.88 139.86 279.74 Non Member
James Hutchison BassBrawlin 300  148.44 148.28 256.72 20
Lee Taylor BassBrawlin 310  152.56 151.61 304.17 20

 

 

DefJ Kickball 1x(10-23-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Ron Ranalli 1.5K Open 143.3 143.5 286.8 10
Travis Ashlaw Trunk 1 143.7 143.5 287.2 Non Member
James Hutchison Pro 1 146.1 145.7 291.8 10
Jesse Vanleuven Pro 2 151.9 151.9 303.8 10
           
Travis Ashlaw BassBrawlin 280 139.91 139.89 279.78 Non Member
Ron Ranalli BassBrawlin 280 139.49 140.55 280.04 8
James Hutchison BassBrawlin 300 146.90 148.57 295.47 10
Jesse Vanleuven BassBrawlin 310 150.10 150.25 300.35 10

 

 

Blackburg 1x(10-8-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Adam Kroll Rookie 137.1 136.9 274.0 Non Member
SCS Darius Rookie 127.2 127.7 254.9 Non Member
Ian Williams 1.5K Open 138.4 138.3 276.7 Non Member
SCS Ronald 2.5K Open 142.8 142.6 285.4 Non Member
SCS Donald 2.5K Open 142.1 142.0 284.1 Non Member
TTS Mona WooferCooker 1 145.3 145.3 290.6 Non Member
Taylor Green WooferCooker 2 148.4 148.3 296.7 10
SCS Dustin WooferCooker 2 145.9 145.9 291.8 Non Member
John Trunk 2 138.4 138.5 276.9 Non Member
TDH Patrick Pro No Wall 149.0 149.0 298.0 Non Member
SCS Dorothy Pro 1 150.3 150.2 300.5 Non Member
TCA Ryan Pro 1 143.2 143.3 286.5 Non Member
SCS Barry Pro 2 153.3 153.2 306.5 Non Member
TTS Brian Pro 3 157.8 157.7 315.5 Non Member
SCS Jeremy Pro Elite 157.5 157.6 315.1 Non Member
Mark 2LVT Pro Elite 154.0 --- 154.0 Non Member
           
SCS Dustin BassBrawlin 250 124.52 125.43 249.95 Non Member
SCS Dorothy BassBrawlin 260 129.65 130.25 259.90 Non Member
John BassBrawlin 260  129.14 130.70 259.84 Non Member
Taylor Green BassBrawlin 260  129.50 128.26 257.76 8
TDH Patrick BassBrawlin 280  138.23 141.09 279.32 Non Member
SCS Barry BassBrawlin 280  139.46 139.75 279.21 Non Member
TTS Brian BassBrawlin 300  149.67 150.30 299.97 Non Member
SCS Jeremy BassBrawlin 300  149.65 150.17 299.82 Non Member

 

 

Sanford Sounds 1x(10-8-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Steve Young Rookie 145.3 145.5 289.8 10
Shawn Corrigan Rookie 142.1 141.7 283.8 8
Mike Holdsworth Rookie 141.1 141.5 282.6 8
Keith English Rookie 139.6 139.7 279.3 Non Member
Devin MacDonald Rookie 132.0 130.1 262.1 Non Member
Ed Brutkowski 1.5K Open 139.9 140.5 280.4 Non Member
Eric Corson 2.5K Open 144.8 144.4 289.2 Non Member
Mike Newcomb WooferCooker 1 147.8 146.5 294.4 10
Brian Love WooferCooker 2 151.3 151.3 302.6 Non Member
Scott Swanson Trunk 1 145.9 145.9 291.8 10
Shane Waterman Trunk 1 144.0 143.7 287.7 8
Nathan Boutot Trunk 1 142.7 141.8 284.5 Non Member
Tim Finton Trunk 2 134.1 144.3 278.4 Non Member
Anthony Coco WooferCooker Pro 1 143.6 143.2 286.2 Non Member
Jason Lamonica Pro No Wall 152.4 153.2 305.6 Non Member
Cyrus Warren Pro No Wall 148.8 148.8 297.6 Non Member
Joshua Durette Pro No Wall 144.9 145.2 290.1 Non Member
Keith Fafard Pro 1 156.9 156.7 313.6 Non Member
John Rebelo Pro 1 151.8 146.1 297.9 Non Member
Johnny Pappy Pro 1 148.6 149.2 297.8 8
Chris Johnson Pro 1 147.2 147.3 294.5 7
Scott Magnusson Pro 2 153.4 153.4 306.8 Non Member
EXO Pro Elite 154.1 154.6 308.7 10
Roger Krebs Pro Elite 150.7 150.8 301.5 Non Member
Mike Mattison Pro Elite 149.0 148.9 297.9 Non Member
           
Eric Corson BassBrawlin 250 124.69 125.27 249.96 Non Member
Shawn Corrigan BassBrawlin 260  129.50 130.13 259.63 10
Chris Johnson BassBrawlin 280  139.53 140.44 (Tie Breaker 140.01) 279.97 10
Scott Swanson BassBrawlin 280  139.93 140.04 (Tie Breaker 140.05) 279.97 8
Nathan Boutot BassBrawlin 280  139.89 136.58 276.47 Non Member
Jason Lamonica BassBrawlin 280  137.40 143.70 281.10 Non Member
EXO BassBrawlin 310  153.34 153.16 306.50 10
Derek McGregor BassBrawlin 310 152.36 153.34 305.70 8

 

 

Finals 1x(9-24-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
James Hutchison WooferCooker 2 151.1 136.9 288.0 10
Allen Densten Trunk 2 149.5 149.8 299.3 10
Bridgett Esenwine Trunk 2 147.2 149.1 296.3 8
DB Addicts Ron Pro No Wall 164.0 163.7 327.7 10
Keith Fafard Pro 1 163.9 164.1 328.0 Non Member
Mike Gladu Pro 3 165.0 166.0 331.0 Non Member
           
Bridgett Esenwine BassBrawlin 250 123.50 125.86 249.36 10
Allen Densten BassBrawlin 260 129.73 130.11 259.84 10
DB Addicts Ron Sr.(Pops) BassBrawlin 260  127.11 130.46 257.57 8
James Hutchison BassBrawlin 280  139.64 140.30 279.94 10

 

 

Make A Wish 1x(9-17-16)
Name Class Score #1 Score #2 Total Score Points
Joe Niemiec 1.5K Open 138.9 --- 138.9 Non Member
Joe Yaletchko 2.5K Open 140.6 --- 140.6 Non Member
           
Joe N. BassBrawlin 250 124.81 --- 124.81 Non Member
Joe Y. BassBrawlin 260 129.76 --- 129.76 Non Member

 

 • Sound Solutions Audio
 • XS Power
 • XS Power
 • DC Sound Lab
 • Xplicit Audio
 • Tool Maker Metal Workz
 • LaFountain Design
 • Shok Industries
 • CNGraphix
 • Excessive Amperage Alternators
 • B2 Audio
 • Hiway HiFi
 • Alpha Hard
 • The Amp Lab
 • Ampere Audio